Piece na ekogroszek – nabór uzupełniający

Gmina Sanok ogłasza nabór uzupełniający do projektu „Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców” z unijnym dofinansowaniem do 85% kosztów kwalifikowanych.

Do projektu mogą przystąpić mieszkańcy gminy Sanok, którzy chcą wymienić tradycyjny kocioł na paliwo stałe (węgiel, drewno) na automatyczny kocioł na ekogroszek 5 klasy spalania i spełniają następujące warunki:

 

  • nieruchomość, na której instalowany ma być kocioł na ekogroszek położona jest na terenie gminy Sanok,
  • brak dostępu do sieci gazowej (brak przyłącza gazowego),
  • stan prawny nieruchomości, na której instalowany ma być kocioł na ekogroszek jest uregulowany – mieszkaniec posiada prawo do dysponowania nieruchomością bezterminowo lub co najmniej do 31 grudnia 2026 roku (okres trwałości projektu),
  • tradycyjny kocioł na paliwo stałe zostanie zlikwidowany,
  • brak nieuregulowanych, a wymagalnych zobowiązań wobec Gminy,
  • w budynku, w którym będzie montowane nowe źródło ciepła w okresie ostatnich 10 lat były przeprowadzone inwestycje mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków (np.: docieplenie ścian, fundamentów, stropów, wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana oświetlenia budynku na energooszczędne, wymiana sprzętów domowych na energooszczędne itp.).

Uczestnik projektu pokrywa 15% kosztów kwalifikowanych oraz całość kosztów niekwalifikowanych (podatek VAT w całości, koszty dokumentacji).

Zainteresowani udziałem w projekcie powinni złożyć DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE wraz z kopią dokumentów potwierdzających własność.

Przyjmowanie deklaracji do dnia 15 czerwca 2019 r.

w Urzędzie Gminy Sanok, V piętro,  pok. 504

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa III Czysta Energia, działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji.