Pobierasz nielegalnie wodę? Odprowadzasz nielegalnie ścieki lub wody opadowe do miejskiej kanalizacji? Przeczytaj ogłoszenie SPGK w Sanoku

Sanok, dnia 03.01.2020

OGŁOSZENIE
W SPRAWIE ABOLICJI DOTYCZĄCEJ POBORU WODY
I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

 

Wobec Mieszkańców, którzy w terminie do dnia 10 kwietnia 2020 r. dobrowolnie zgłoszą fakt nielegalnego poboru wody lub odprowadzania ścieków i podpiszą umowę z SPGK Sp. z o. o., lub nielegalnego odprowadzania wód opadowych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej nie zostanie wszczęte postępowanie przewidziane art. 28 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Zgodnie z artykułem 28 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków osoby, które bez uprzedniego zawarcia umowy pobierają wodę z urządzeń wodociągowych co stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny do 5 tysięcy złotych, z kolei bezumowne odprowadzanie ścieków jest przestępstwem zagrożonym karą ograniczenia wolności lub karą grzywny do 10 tysięcy złotych.
Abolicja ogłoszona przez SPGK Sp. z o. o. obowiązuje w terminie od 10 stycznia 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Po tym terminie ujawnione podczas kontroli kradzieże wody lub nielegalne zrzuty ścieków będą ponownie podlegać karze.
Przez nielegalny pobór wody i odprowadzanie ścieków w tym wód opadowych cierpią uczciwi mieszkańcy, ponieważ koszty utrzymania Stacji Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalni Ścieków wraz z infrastrukturą rosną.

Założeniem akcji jest redukcja strat wynikających z nielegalnych podłączeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ujawnienie wszelkich nieprawidłowości, ingerencji w urządzenia pomiarowe oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na posesjach na terenie działalności SPGK Spółka z o. o. (Gmina Miasta Sanoka, Gmina Sanok oraz Miasto i Gmina Zagórz).

Osoby zainteresowane podpisaniem umowy proszone są o zgłoszenie się do:

Działu Obsługi Klienta – ZWiK  (budynek B), ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok.

Informację można także uzyskać pod numerem: 13 46-47-860.

Po upływie terminu abolicji będzie kontynuowana akcja wykrywania nielegalnych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, uszkodzonych wodomierzy, braku plomb oraz nielegalnego wprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej. Przeszkoleni pracownicy SPGK Sp. z o. o. – ZWiK w Sanoku zgodnie z art. 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, po okazaniu identyfikatora służbowego i upoważnienia mają prawo wstępu na teren nieruchomości w celu:

  • sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;
  • zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;
  • przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;
  • przeprowadzenie przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez SPGK Sp. z o. o.;
  • odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, lub założenia plomb na zamkniętych
    zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu.

Przypominamy również o zakazie poboru wody z hydrantów ppoż. zainstalowanych na sieci wodociągowej. Niedostosowanie się do wyżej wymienionego zakazu grozi karą pieniężną.

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok