Podpisano umowę na budowę kolejnej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sanok

W dniu 8 czerwca 2020 r. Wójt Gminy Sanok – Anna Hałas podpisała umowę na wykonanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Hłomcza i Łodzina na terenie Gminy Sanok”. Wykonawcą inwestycji będzie Zakład Budowlano- Instalacyjny Grzegorz Falger z Albigowej.
Na sfinansowanie w/w prac Gmina Sanok przeznaczyła 6 600 000,00 zł natomiast wyłoniona w nieograniczonym postępowaniu przetargowym oferta opiewa na kwotę 3 138 960,00 zł.
Przedsięwzięcie obejmie budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków. Dzięki realizacji w/w inwestycji znacząco poprawi się jakość życia mieszkańców, a wartością dodaną będzie ochrona środowiska naturalnego. Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej wyniesie blisko 15 km, a po jej zakończeniu wskaźnik skanalizowania Gminy osiągnie wartość 88 %. Już niebawem nastąpi przekazanie placu budowy i uroczysta inauguracja.
Zgodnie z treścią umowy planowany termin zakończenia inwestycji to 31 sierpnia 2022 r.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej zostanie zrealizowana dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, w ramach priorytetowego programu NFOŚiGW pod nazwą „Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”.