Projekt Wsparcie w Starcie

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – wydłużony nabór wniosków do projektu „WSPARCIE W STARCIE”. 

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie  informuje o wydłużeniu terminu rekrutacji do projektu „WSPARCIE W STARCIE”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Formularze rekrutacyjne można składać do 7 października 2016 r.

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY OSOBY SPEŁNIAJĄCE PONIŻSZE KRYTERIA:

osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, zamieszkujące Podkarpacie (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie jednego z powiatów: krośnieńskiego, miasta Krosna, jasielskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego, brzozowskiego i strzyżowskiego, zamierzające założyć własną firmę, w wieku powyżej 29 roku życia, będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby od 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety i osoby niepełnosprawne.

Priorytetowo traktowane będą osoby należące do powyższej grupy, które jednocześnie są rodzicami/opiekunami prawnymi posiadającymi co najmniej 3 dzieci do 18 roku życia.

Kryteria grupy docelowej ( §3 pkt 1 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ) spełniają również  osoby w wieku do 74 lat, które nie mogą się zarejestrować jako bezrobotne z tytułu uzyskania wieku emerytalnego czy pobierania renty czy emerytury, ale są gotowe do podjęcia zatrudnienia  i aktywnie go poszukują i powinny być zakwalifikowane do projektu jako osoby bezrobotne.

SKORZYSTAJ Z MOŻLIWOŚCI JAKIE CI DAJEMY:

·        bezzwrotną dotację na założenie firmy w wysokości do 23.000,00 PLN,

·        wsparcie pomostowe w wysokości 900,00 PLN na każdy miesiąc wypłacane  przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia firmy,

·        wsparcie szkoleniowo-doradcze przed założeniem działalności gospodarczej

·        specjalistyczne doradztwo w zakresie rozliczania dotacji po założeniu działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz wzory dokumentów są dostępne na stronie www.pigkrosno.pl

Dokumenty aplikacyjne można składać do 7 października 2016 r. w godz. od 7.30 – 15.30 (od poniedziałku do piątku), na poniższy adres Biura Projektu lub przesłać za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres: Podkarpacka Izba Gospodarcza, ul. Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno (decyduje data wpływu dokumentów).

BIURO PROJEKTU:

Podkarpacka Izba Gospodarcza
Ul. Tysiąclecia 3
38 – 400 Krosno

Tel./fax 13 43 234 47

Osoby do kontaktu:

Anna Brzezińska – a.brzezinska@pigkrosno.pl

Izabela Jaźwiecka – i.jazwiecka@pigkrosno.pl

www.pigkrosno.pl

plakat-wsparcie-w-starcie-2-1