Przebudowa gminnej Izby Pamięci w Strachocinie na Centrum Kultury i Tradycji Regionalnej – otwarcie ofert

Gmina Sanok informuje, że w dniu 21 maja 2021 r. o godz. 1030 miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym pn. “Przebudowa gminnej Izby Pamięci w Strachocinie na Centrum Kultury i Tradycji Regionalnej”.
W przedmiotowym postępowaniu, w wyznaczonym terminie oferty złożyło trzech oferentów.
Obecnie trwają prace komisji przetargowej polegające na badaniu i weryfikacji złożonych ofert. Pod uwagę będą brane te, które spełniają wszystkie wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na sfinansowanie w/w zamówienia Gmina Sanok zamierza przeznaczyć 2 662 000,00 złotych brutto.

SZCZEGÓŁY zamówienia