Przetarg na rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niebieszczany

W dniu 26 lutego 2020 r., o godz. 10:30 w Urzędzie Gminy Sanok miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niebieszczany.  

W przedmiotowym postępowaniu wzięło udział czterech oferentów. Obecnie trwają prace komisji przetargowej polegające na badaniu i weryfikacji złożonych ofert. Pod uwagę będą brane te, które spełniają wszystkie wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Informacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz nazwy oferentów:  TUTAJ