Przetarg na zakup, dostawa wyposażenia gastronomicznego Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa. Informacja z otwarcia ofert

W dniu 14 września  o godz. 12:30 w urzędzie Gminy Sanok miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym pn. „Zakup, dostawa wyposażenia gastronomicznego Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa”.

W przedmiotowym postępowaniu, w wyznaczonym terminie swoje oferty złożyło 9-ciu oferentów. Obecnie trwają prace komisji przetargowej polegające na badaniu i weryfikacji złożonych ofert. Pod uwagę będą brane te, które spełniają wszystkie wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na sfinansowanie w/w zamówienia Gmina Sanok zamierza przeznaczyć 204 000,00 zł.