Zadania Rady Gminy Sanok

Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy:

– uchwalanie statutu gminy,
– ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
– powołanie i odwołanie Skarbnika Gminy , który jest głównym księgowym budżetu oraz Sekretarza Gminy – na wniosek Wójta,
– uchwalanie budżetu gminy , rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu  oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu,
– uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
– uchwalanie programów gospodarczych,
– uchwalanie zakresu działania jednostek pomocniczych , zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
– podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach ,
– podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących:

– określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich  wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata o ile ustawy szczególne  nie stanowią inaczej, do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą gminy,
– emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania , nabywania i wykupu przez wójta,
– zaciąganie długoterminowych pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
– zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę Gminy,
– tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
– określania zasad wnoszenia , cofania , zbywania udziałów i akcji przez wójta,
– tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw , zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
– ustalania maksymalnej wysokości  pożyczek  i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,

– określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
– podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy z adnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, tekst jednolity)
– podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
– podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych regionalnych,
– podejmowania uchwał w sprawach: herbu gminy , nazw ulic i placów publicznych oraz wnoszenia pomników,
– nadawania honorowego obywatelstwa gminy,
– podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i stypendiów
– stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady Gminy. Rada Gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, – w tym celu powołuje komisję rewizyjną.