Raport GUS: gdzie żyje się najlepiej?

pixabay.com

Z miejscowości zamieszkania najbardziej zadowoleni są mieszkańcy województw: małopolskiego, wielkopolskiego, podlaskiego i podkarpackiego; najmniej – mieszkańcy łódzkiego – wynika z raportu GUS “Regionalne zróżnicowanie jakości życia w 2018 roku”. Z kolei największy odsetek zadowolonych z życia wystąpił wśród mieszkańców województw: wielkopolskiego i pomorskiego, a najmniejszy był udziałem mieszkańców lubelskiego i łódzkiego.

Sytuacja dochodowa gospodarstw domowych była w 2018 roku wyraźnie zróżnicowana ze względu na miejsce zamieszkania, określone za pomocą klasy miejscowości zamieszkania. W największym stopniu ubóstwem dochodowym dotknięci byli mieszkańcy wsi (21 proc.). W przypadku miast zasięg ubóstwa był tym większy, im mniejsze były miasta – od 5 proc. w miastach liczących co najmniej 500 tys. mieszkańców do 13 proc. w miastach poniżej 20 tys.

Odwrotną zależność zaobserwowano w przypadku wskaźnika wysokich dochodów. Największy odsetek gospodarstw o relatywnie wysokich dochodach odnotowano w miastach liczących co najmniej 500 tys. (35 proc.), a najmniejszy na wsi (8 proc.).

W zależności od województwa, zasięg relatywnego ubóstwa dochodowego wahał się od 9 do 26 proc. Najczęściej ubóstwem dochodowym były dotknięte gospodarstwa domowe w woj. lubelskim. Znacznie wyższy od średniej krajowej odsetek ubogich gospodarstw domowych odnotowano także w woj. podkarpackim, podlaskim i warmińsko-mazurskim (18-19 proc.). Najrzadziej ubóstwa dochodowego doświadczały gospodarstwa domowe w woj. mazowieckim (9 proc.). Wskaźniki niższe od średniej krajowej zaobserwowano jeszcze w województwach: śląskim, dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim i pomorskim (10-11 proc.).

Według GUS-owskiego raportu najwięcej gospodarstw domowych o relatywnie wysokich dochodach jest w województwie mazowieckim (27 proc.). Wartości wskaźnika powyżej średniej dla kraju zaobserwowano jeszcze w województwach: dolnośląskim (20 proc.), pomorskim (18 proc.) oraz śląskim i lubuskim (po 16 proc.). Najniższe wartości tego wskaźnika odnotowano w województwach: świętokrzyskim, lubelskim, warmińsko-mazurskim, podkarpackim oraz podlaskim (6-9 proc.), a więc w województwach o wysokich wartościach stopy relatywnego ubóstwa dochodowego.

Uzupełnieniem obrazu zróżnicowania sytuacji dochodowej w oparciu o zaprezentowane powyżej tak zwane miary obiektywne, są dane dotyczące subiektywnych ocen gospodarstw domowych na temat własnej sytuacji finansowej. W pierwszej połowie 2018 r. ze swojej sytuacji finansowej, w tym z dochodów, zadowolonych było 42 proc. mieszkańców Polski w wieku 16 lat i więcej czyli o 5 p. proc więcej niż w 2015 r.

Najrzadziej zadowoleni ze swojej sytuacji finansowej byli mieszkańcy województwa łódzkiego (33 proc. zadowolonych) oraz województw podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego (36-37 proc.). Najwyższe wartości wskaźnika zadowolenia z tego aspektu jakości życia zaobserwowano natomiast w województwach: dolnośląskim (48 proc.), pomorskim (47 proc.) i śląskim (46 proc.).

Podobnie jak w przypadku złej sytuacji dochodowej, również w kontekście złych warunków życia najczęściej ubóstwa doświadczali mieszkańcy wsi, przy czym zróżnicowania pomiędzy poszczególnymi klasami miejscowości nie były aż tak wyraźne, jak w przypadku relatywnego ubóstwa dochodowego. W 2018 r. wskaźnik złych warunków życia osiągnął na wsi niecałe 6 proc., podczas gdy w największych miastach, liczących nie mniej niż 500 tys. mieszkańców było to 3 proc. We wszystkich pozostałych klasach miejscowości (tj. miastach poniżej 20 tys., 20-100 tys. oraz 100-500 tys. mieszkańców) wskaźnik ubóstwa warunków życia wyniósł ok. 5 proc..

Z raportu wynika, że dobrymi warunkami życia najczęściej charakteryzowały się gospodarstwa domowe w miastach poniżej 20 tys. mieszkańców oraz na wsi (29 proc.). Najniższą wartość wskaźnik dobrych warunków życia osiągnął w grupie miast liczących co najmniej pół miliona mieszkańców (23 proc.).

W 2018 r. najczęściej ubóstwem warunków życia dotknięte były gospodarstwa domowe w województwie łódzkim oraz lubuskim (7 proc.), natomiast najrzadziej – w województwach wielkopolskim i dolnośląskim (2-3 proc.). W pozostałych 12 województwach wskaźnik ubóstwa warunków życia kształtował się na poziomie 4-6 proc. Najwyższe wartości wskaźnika dobrych warunków życia odnotowano w woj. wielkopolskim (35 proc.) oraz pomorskim i podlaskim (po 33 proc.). Stosunkowo najrzadziej taka sytuacja była obserwowana w województwach: łódzkim (20 proc.) oraz śląskim i lubelskim (21-22 proc.).

Badanie spójności społecznej GUS przeprowadził w maju ub.r. W badaniu wzięło udział ponad 14 tys. gospodarstw domowych. Odpowiedzi na pytania udzieliło ponad 13 tys. osób w wieku 16 lat i więcej.

 

Źródło: http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/189119/Zadowoleni-z-zycia–Raport-GUS-gdzie-zyje-sie-najlepiej

Fot. pixabay.com