Regulamin porządkowy korzystania z kompleksu boisk sportowych ”Moje boisko – Orlik 2012”

 1. Boiska są czynne zgodnie z miesięcznym harmonogramemorlik_logo
 2. W miesiącach lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.
 3. Administrator obiektu zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć ze względu na złe warunki atmosferyczne, techniczne lub inne.
 4. Zajęcia sportowe koordynuje pełniący dyżur instruktor sportu.
 5. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez administratora.
 6. Wejście na boisko jest możliwe po uprzedniej rezerwacji lub na bieżąco na dany dzień po uzgodnieniu z administratorem obiektu.
 7. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
 8. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
 10. a) używania butów piłkarskich na wysokich lub metalowych korkach oraz kolców;
 11. b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.;
 12. c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;
 13. d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;
 14. e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy;
 15. f) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;
 16. g) przeszkadzania w zajęciach lub grze;
 17. h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;
 18. i) przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku;
 19. j) wprowadzania zwierząt;
 20. k) korzystania z boisk bez zgody administratora.
 21. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt.7 korzystania z boisk podejmuje administrator, który w zależności od sytuacji może:

– nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju;

– zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie;

– nakazać opuszczenie terenu boisk.

 

 1. Wejście na teren boisk w obuwiu wyłącznie do tego przystosowanym (buty halowe lub przystosowane do gry na nawierzchni sztucznej).
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.
 3. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 4. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, a w szczególności do uwag administratora.

Kontakt z animatorami:

Orlik w Prusieku

Sebastian Błażejowski  790 860 202

Jakub Mańko  661 089 806

Orlik w Trepczy

Łukasz Tchórz 724 401 693