Ruszył nabór wniosków o granty dla kół gospodyń wiejskich

Od 5 czerwca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich w 2020 r.
Nabór trwa do 30 września 2020 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację ww. programu. Pomoc  przyznawana jest do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. Za datę złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej uważa się datę wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku do ARiMR.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Warunkiem pomocy finansowej
jest rejestracja w Krajowym Rejestrze KGW. Wsparcie finansowe udzielane w bieżącym roku na działalność zarejestrowanego KGW jest następujące:

  • jeżeli koło gospodyń wiejskich (KGW) liczy nie więcej niż 30 członków – 3.000 zł;
  • jeżeli KGW liczy od 31 do 75 członków – 4.000 zł;
  • jeżeli KGW liczy ponad 75 członków – 5.000 zł.

Całkowita wartość środków przeznaczonych na wsparcie KGW wynosi 40.000.000 zł. Tegoroczny limit 40 mln zł umożliwi wsparcie dla około 11,6 tys. kół, w których działa około 250 tys. osób. Z roku na rok program wsparcia dla KGW cieszy się coraz większym zainteresowaniem, co potwierdza wzrost liczby kół, które wnioskują o pomoc. W rejestrze obecnie znajduje się ponad 9,1 tys. kół.

Uchwalona w listopadzie 2018 r. ustawa o kołach gospodyń wiejskich nadała zarejestrowanym kołom osobowość prawną. Ponadto KGW otrzymały możliwość ubiegania się o pomoc finansową na realizację zadań, istotnych z punktu widzenia społeczności wiejskich. Nowe przepisy powierzają nadzór nad działalnością kół Pełnomocnikowi Rządu do spraw Lokalnych Inicjatyw Społecznych. Dotychczas nadzór był sprawowany przez Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała na stronie ARiMR wzór wniosku o przyznanie pomocy dla KGW na 2020 r. wraz ze sprawozdaniem.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku są dostępne na stronie: https://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich/dokumenty-niezbedne-do-przyznania-pomocy.html

Koła gospodyń wiejskich organizują życie społeczne i kulturalne na obszarach wiejskich. Poprzez swoją działalność wzmacniają kapitał społeczny i są szkołami społeczeństwa obywatelskiego. Na mocy ustawy koła gospodyń wiejskich mogą działać także w miastach do 5 tys. mieszkańców. Przysługują im analogiczne uprawnienia jak kołom działającym na obszarach wiejskich.

 

Opis programu  tutaj.

 

 

 

źródło informacji: granty.pl; www; arimr.gov.pl
foto: www.gov.pl