Rząd przyjął projekt ustawy o spisie rolnym w 2020 r.

Od 1 września do 30 listopada 2020 zostanie przeprowadzony spis rolny. Na terenie gminy pracami spisowymi pokieruje wójt – zakłada projekt ustawy przyjęty przez rząd we wtorek, 25 czerwca br.

Przygotowany przez Główny Urząd Statystyczny projekt ustawy zapewnia podstawy prawne do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 r.  Informacje o strukturze rolnictwa i gospodarstw rolnych w Polsce będą zbierane według stanu na 1 czerwca 2020 r. Udział w spisie rolnym będzie obowiązkowy.
Spis będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne) oraz osób prawnych (chodzi np. o gospodarstwa rolne prowadzone przez spółki z o.o.) i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej (mogą to być gospodarstwa rolne prowadzone przez spółki cywilne).

Zadaniem prezesa GUS będzie przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie spisu rolnego, a także opracowanie jego wyników oraz udostępnienie i rozpowszechnienie wynikowych informacji statystycznych.

Dane będą zbierane w następujący sposób:

samospis internetowy – przeprowadzony samodzielnie przez użytkownika gospodarstwa rolnego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej GUS,
wywiad telefoniczny – przeprowadzony przez rachmistrza spisowego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, z użyciem zainstalowanego w komputerze specjalnego oprogramowania do przeprowadzenia spisu rolnego;
bezpośredni wywiad rachmistrza spisowego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego –  przeprowadzony z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w specjalne oprogramowanie do przeprowadzenia spisu rolnego.

Zgodnie z projektem ustawy, wszystkie dane zebrane w spisie są poufne i będą objęte tajemnicą statystyczną. Administratorem danych zebranych w spisie będzie prezes GUS. Użytkownicy gospodarstw rolnych będą mogli zweryfikować tożsamość rachmistrza spisowego, korzystając z informacji zamieszczonych na stronie internetowej GUS i stronach internetowych urzędów statystycznych, a także telefonicznie lub osobiście w biurze spisowym.
Pracami spisowymi będzie kierował prezes GUS jako generalny komisarz spisowy, na terenie województwa – wojewoda jako wojewódzki komisarz spisowy. Jego zastępcą będzie właściwy miejscowo dyrektor urzędu statystycznego. Z kolei na terenie gminy pracami spisowymi mają kierować: wójt, burmistrz lub prezydent miasta –  każdy z nich jako gminny komisarz spisowy.

Zadania gmin przy spisie rolnym 2020 
Do zadań gminnych biur spisowych będzie należeć m.in. zapewnienie funkcjonowania gminnych biur spisowych, zapewnienie stanowiska komputerowego do weryfikacji, aktualizacji i uzupełnienia danych z wykorzystaniem Internetu w siedzibie gminy, a także delegowanie pracowników urzędu gminy do prac spisowych.
Projekt przewiduje, że gminy będą odpowiadać za organizację naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych realizujących wywiady bezpośrednie w terenie oraz będą współdziałać w ich szkoleniach i egzaminach sprawdzających ich wiedzę i przygotowanie.
Zadaniem gmin będzie też monitorowanie czynności spisowych i współudział przy popularyzacji spisu rolnego.
Kto może zostać rachmistrzem spisowym 
Zgodnie z projektem nabór rachmistrzów, którzy będą przeprowadzać spis bezpośredni w terenie nastąpi spośród osób pełnoletnich, cieszących się nieposzlakowaną opinią, zamieszkałych na terenie danej gminy i posiadających co najmniej średnie wykształcenie.
Gmina będzie zobowiązana upowszechnić informacje o naborze kandydatów na rachmistrzów, a także współuczestniczyć w ich szkoleniu. Szkolenie rachmistrzów spisowych zakończone zostanie egzaminem sprawdzającym ich wiedzę i umiejętności. Pozytywny wynik egzaminu będzie skutkował wpisem na listę kandydatów na rachmistrzów spisowych prowadzoną przez gminne biuro spisowe.
W trakcie swojej pracy rachmistrzowie spisowi będą posługiwać się wyłącznie sprzętem elektronicznym, przy pomocy którego dokonywać będą spisu. W związku z koniecznością sprawdzenia umiejętności kandydatów w posługiwaniu się ww. sprzętem oraz z dążeniem do oszczędnego wydawania środków finansowych na spis, preferowane będą formy szkolenia w postaci odpowiednich aplikacji i materiałów audiowizualnych do nauki w systemie m-learning.

Spośród, wskazanych przez gminne biuro spisowe kandydatów na rachmistrzów, dyrektor urzędu statystycznego powoła rachmistrzów spisowych, którzy będą przeprowadzać spis drogą wywiadu bezpośredniego w terenie.

Na prace spisowe w latach 2019-2021 zostanie przeznaczone ok. 243 mln zł z budżetu państwa.

Poprzedni powszechny spis rolny odbył się w 2010 r. i był pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w tym samym terminie i w tym samym zakresie tematycznym, co w innych państwach członkowskich UE.
Źródło: http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/191961/Rzad-za-spisem–Rzad-przyjal-projekt-ustawy-o-spisie-rolnym-w-2020-r-
Fot. pixabay.com