Sanocka Koalicja na Rzecz Bezpieczeństwa Seniorów

14 grudnia 2018 r. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku miała miejsce niezwykła uroczystość.

Anna Hałas – wójt gminy Sanok, Janusz Cecuła – wicestarosta powiatu sanockiego, Tomasz Matuszewski – burmistrz miasta Sanoka, nadkom. Krzysztof Łopuszański – komendant Powiatowej Policji w Sanoku, mł. bryg. Grzegorz Oleniacz – komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku, Elżbieta Cipora – rektor PWSZ w Sanoku oraz Marek Bańkowski – wójt gminy Bukowsko podpisali akt Sanockiej Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa Seniorów. Swoje podpisy złożyli również prezesi LGD Dolina Sanu oraz OSP w Strachocinie, Kostarowcach i Pakoszówce.

 

– To program, którego najważniejszym zadaniem jest poprawa szeroko rozumianego bezpieczeństwa seniorów na terenie gminy Sanok, miasta Sanoka oraz powiatu sanockiego – tłumaczył prowadzący konferencję Wojciech Pajestka, pracownik Biura Karier, Promocji i Współpracy w PWSZ w Sanoku.

– Pomysłodawcą koalicji jest gmina Sanok, beneficjent główny tego projektu. Do zadań koalicji należy m.in. usprawnienie współpracy między administracją samorządową, służbami mundurowymi, instytucjami i mieszkańcami gminy w celu stworzenia sprawnie funkcjonującego, lokalnego systemu bezpieczeństwa. Ponadto współpraca w zakresie monitorowania, analizowania i zwalczania zagrożeń szczególnie dotykających lokalną społeczność seniorską oraz działania profilaktyczne, kształtujące prawidłowe postawy w dziedzinach związanych z bezpieczeństwem osób starszych.

– Cieszę się bardzo, że udało nam się pozyskać środki zewnętrzne i że mogliśmy zrealizować projekt „Akademia Bezpiecznego Seniora w Gminie Sanok” – mówiła wójt Anna Hałas. – Dziękuję uczestnikom projektu i osobom, które podpisały tę wspaniałą koalicję. Wierzę, że teraz będziemy wszyscy ściślej współpracować na rzecz bezpieczeństwa i dobra seniorów.

W czasie konferencji podsumowującej projekt przedstawiciele służb mundurowych: policji i straży pożarnej wygłosili prelekcję na temat najczęstszych niebezpieczeństw czyhających na seniorów oraz zaprezentowali filmy przedstawiające sytuacje, w których osoby starsze mogą się znaleźć. Wykład na temat przycisku życia wygłosił Krzysztof Sośnicki z PWSZ w Sanoku, zaś Wojciech Pajestka naświetlił, jak obecnie wygląda sytuacja seniorów w gminie Sanok.

Z kolei o trudnościach, z którymi muszą na co dzień zmagać się osoby starsze opowiedziała rektor Elżbieta Cipora.
Niespodzianką dla uczestników projektu były 24 czujki czadu oraz smaczny poczęstunek.

Na zakończenie konferencji wyświetlono film podsumowujący projekt “Akademia Bezpiecznego Seniora w Gminie Sanok”. Projekt był dofinansowany z rządowego “Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”,  a koordynowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.