Sesja budżetowa Rady Gminy Sanok

W czwartek 28 stycznia 2021 r. o godzinie 15:30 odbędzie się XXXI sesja – sesja budżetowa Rady Gminy Sanok VIII kadencji. Gminni Radni będą obradować w Wiejskim Domu Kultury w Trepczy.

Poniżej przedstawiamy porządek obrad najbliższej sesji:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Przedstawienie porządku obrad;
 3. Przyjęcie protokołów Nr XXIX/2020 i XXX/2021;
 4. Sprawozdanie wójta z działalności w okresie międzysesyjnym;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanok na lata 2021-2032;
 6. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2021:- Przedstawienie projektu uchwały budżetowej;
  – Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o projekcie budżetu;
  – Przedstawienie opinii Komisji Budżetowej i Finansów o projekcie budżetu;
  – Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich głosowanie;
  – Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
  – Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sanok na rok 2021;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały zmieniającej „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sanok”;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicy Trepczy;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sanok na rok 2021;
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sanok na rok 2021;
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów stałych komisji Rady Gminy Sanok;
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sanok;
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sanok;
 20. Dyskusja, wolne wnioski i zapytania;
 21. Zakończenie sesji.

                                                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy Sanok
                                                                                                                                             Tadeusz Wojtas