Spotkania informacyjne w Załużu i w Wujskiem w ramach projektu „BIOOGRODY szansą dla przyrody” już za nami

W dniach 17 czerwca w Załużu, a 21 czerwca w Wujskiem br. odbyły się spotkania z mieszkańcami sołectw, w ramach projektu „BIOOGRODY szansą dla przyrody” realizowanego przez Gminę Sanok.
Podczas spotkania zaprezentowano proces realizacji projektu łącznie z jego bezpośrednimi efektami. Wartością dodaną była relacja Dominiki Kopyrko – uczennicy Szkoły w Załużu, która opowiedziała zebranym o działaniach szkoły podejmowanych w ramach projektu i planach na przyszłość związanych ze skwerem Biofilia.

W trakcie spotkań omówiona została problematyka użytkowania gruntów, nieprowadząca do niekontrolowanego wylesiania, a także formy prowadzenia gospodarki odbiegające od  monokulturowej. Ważnym elementem dyskusji były również kwestie unikania urbanizacji wypierającej naturalne siedliska roślin i zwierząt oraz problemy ekspansywnej eksploatacji np.: polowania lub przełowienie. Uczestnicy spotkania zachęcani byli, aby prowadzić swoje przydomowe ogrody unikając sadzenia inwazyjnych gatunków roślin, które wypierają rodzime gatunki stwarzając realne niebezpieczeństwo ich całkowitej utraty.
Piękna pogoda bardziej skłania do prowadzenia prac polowych bądź przeżywania emocji związanych z trwającymi właśnie rozgrywkami piłkarskimi EURO mimo to, frekwencja na spotkaniach nas nie zawiodła! To dla nas miłe zaskoczenie i potwierdzenie faktu, że wśród mieszkańców tematyka bioróżnorodności i ekologii budzi duże zainteresowanie.

 

Wszystkim zainteresowanym dziękujemy za czynny udział w spotkaniach, natomiast

Sołtyskom: Załuża Pani Katarzynie Borys i Wujskiego Pani Agnieszce Pastuszak za pomoc w ich organizacji!