Sprzęt z dotacji Ministra Sprawiedliwości dla strażaków z Gminy Sanok

30 maja 2018 r. w Sali Bankietowej Dziedzic w Pakoszówce  miało miejsce uroczyste przekazanie wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sanok, zakupionych dzięki dotacji z Funduszu Sprawiedliwości – Ministerstwa Sprawiedliwości,

Dzięki środkom z  Funduszu Sprawiedliwości jednostki OSP z terenu gminy Sanok pozyskały wyposażenie i sprzęt niezbędny do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, które zagraża zdrowiu i życiu poszkodowanych. Całkowity koszt zadania wyniósł 21 057,00 zł. W ramach projektu zakupiono 10 zestawów ratownictwa medycznego OSP R1 oraz 2 nowoczesne defibrylatory AED.

W spotkaniu udział wzięli: poseł na sejm Piotr Uruski, radny powiatu sanockiego Damian Biskup, Wójt Gminy Sanok Anna Hałas oraz zastępca Wójta Gminy Sanok Paweł Wdowiak. Po uroczystym rozdaniu zakupionego wyposażenia zgromadzeni goście wraz z przedstawicielami jednostek OSP dyskutowali na temat problemów z jakimi borykają się na co dzień ochotnicze straże pożarne z terenu naszej gminy.

Sprzęt ten zdecydowanie poprawi skuteczność działania strażaków ochotników, którzy będą mogli jeszcze sprawniej i skuteczniej działać i służyć mieszkańcom naszej Gminy w sytuacjach kryzysowych ratując najcenniejszy dar jakim jest ludzkie życie – podkreśla Anna Hałas, Wójt Gminy Sanok.

Przekazanie sprzętu ratownictwa medycznego było końcowym etapem wcześniejszych prac, które rozpoczęły się zaproszeniem Ministra Sprawiedliwości dla jednostek samorządu terytorialnego  z obszaru województwa podkarpackiego do składania wniosków w ramach III naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem na rok 2018.

Zreformowany Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, działa od września 2017 r. Dzięki rozszerzeniu katalogu instytucji, które mogą korzystać ze środków funduszu pieniądze pozyskane od sprawców przestępstw służą pokrzywdzonym i ratują życie.