Sukces jest kobietą

Zapraszamy kobiety powyżej 29. roku życia, bezrobotne lub bierne zawodowo, zamieszkujące województwo podkarpackie do udziału w bezpłatnych szkoleniach.

W ramach warsztatów przewidziano następujące moduły:

  • Moduł I – Aktywne metody poszukiwania pracy – reakcje w trudnych sytuacjach, kompetencje i predyspozycje zawodowe, bariery na drodze do zatrudnienia, analiza rynku pracy, formy zatrudnienia, wizytówka zawierająca: dokumenty aplikacyjne, sztuka mówienia i prezentacji, zachowania asertywne w poszukiwaniu pracy, oferty na rynku pracy, przygotowanie do rozmowy z pracodawcą, rozmowa kwalifikacyjna, edukacja dla rynku pracy, plan poszukiwania pracy, podjęcie zatrudnienia.

 

  • Moduł II – Zarządzanie sytuacjami stresowymi w życiu zawodowym – budowanie oparcia w sobie, mapa trudnych sytuacji, kształtowanie odporności na stres, strategie zarządzania stresem, techniki radzenia sobie ze stresem, techniki kontroli emocjonalnej zwiększające odporność na stres, spirala emocji – „siła spokoju”, metody relaksacji i wizualizacji, zwiększenie wykorzystania swojego potencjału.
  • Moduł III – Warsztaty motywacyjne dla kobiet – Akceptacja, asertywność siła wewnętrzna, praca nad zmianami, praca nad celami oraz ich realizacją, stymulowanie rozwoju osobistego oraz intelektualnego.
  • Wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej, w ramach którego przewidziano:
    • Szkolenia kompetencyjne (śr. 70 godzin);
    • Szkolenia kwalifikacyjne (śr. 70 godzin);
    • Staże zawodowe (5 miesięcy).

Każdy uczestnik weźmie udział kolejno w trzech głównych formach wsparcia opisanych powyżej. Identyfikacja potrzeb uczestnika projektu obejmować będzie opracowanie Indywidualnego Planu Działania, tj.: pogłębioną diagnozę sytuacji zawodowej uczestnika projektu oraz pogłębioną diagnozę sytuacji osobistej uczestnika projektu.

Organizatorzy zapewniają wsparcie o charakterze obligatoryjnym, m. in.: spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem. Uczestnikom projektu przysługuje również zwrot kosztów dojazdu dla osób zamieszkujących poza Rzeszowem, zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi w trakcie odbywania stażu oraz catering. Ponadto przewidziane jest wynagrodzenie stażowe w wysokości 1551,84 zł brutto, wynagrodzenie szkoleniowe, szkolenia i poradnictwo zawodowe, szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz pośrednictwo pracy.

Zgłoszenia do udziału w projekcie

Projekt pn. „Sukces jest kobietą” realizowany jest przez Nexoris sp. z o.o. w ramach działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VIII Regionalny rynek pracy. Biuro organizatora mieści się w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 34 (C.H. Europa II – 4 piętro pokój nr 2).

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu aktywności społeczno-zawodowej wśród 70 kobiet powyżej 29. roku życia zamieszkałych zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie województwa podkarpackiego w okresie od 02.2019 do końca 04.2020 r. poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji zawodowej tj. opracowanie Indywidualnego Planu Działania, poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe kształtujące kwalifikacje i kompetencje, szkolenie prowadzące do podniesienie kompetencji cyfrowych, staże zawodowe, kompleksowe pośrednictwo pracy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 695 400 554, e-mailowy: sukcesjestkobieta2019@gmail.com lub pod adresem:

Biuro projektu „Sukces jest kobietą!”
ul. Piłsudskiego 34
35-001 Rzeszów
(C.H. Europa II, 4 piętro, pok. nr 2)

 

Fot. pixabay.com