Logo Gminy Sanok
Powróć do: Dla Mieszkańca

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Od 1 lipca 2023 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) będzie przyznawała świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł miesięcznie z tytułu pełnienia funkcji sołtysa dla wszystkich osób pełniących tę funkcję.

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa uzyskają osoby, które:

  1. Pełniły funkcji sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat.
  2. Osiągnęły odpowiedni wiek, tj.: 

    a) w przypadku kobiet 60 lat
    b) w przypadku mężczyzn 65 lat
  3. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji. Do okresu, o którym mowa w pkt 1 powyżej, wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Do wniosku składanego do KRUS osoba uprawniona do świadczenia będzie musiała dołączyć m.in. zaświadczenie potwierdzające okres pełnienia funkcji sołtysa na terenie Gminy Sanok, wydane przez Wójta Gminy Sanok.
Aby uzyskać ww. zaświadczenie osoby uprawnione do świadczenia pieniężnego proszone są o złożenie w Urzędzie Gminy w Sanoku wniosku o wydanie zaświadczenia, ze wskazaniem, w jakim okresie pełniły funkcję sołtysa w Gminie . Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia można pobrać ZAŁĄCZNIK Nr 1

Formularz wniosku można również otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy w Sanoku, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok  (w Biurze Rady Gminy Sanok pok. 301, III piętro.)

Jeżeli Wójt Gminy Sanok nie będzie posiadał danych potwierdzających okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, wyda postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie to należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia składanego do KRUS. 
W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez co najmniej dwie kadencje nie mniej niż 8 lat, wnioskodawca wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia do KRUS składa pisemne oświadczenie o spełnieniu wymogu art.2 ust.1 pkt 1  potwierdzone pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.
Wzór oświadczenia o spełnieniu wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez co najmniej dwie kadencje nie mniej niż 8 lat można pobrać ZAŁĄCZNIK Nr 2

Dodatkowo do wniosku do KRUS osoba uprawniona będzie musiała dołączyć oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa. 
Wzór oświadczenia o niekaralności można pobrać ZAŁĄCZNIK Nr 3

Świadczenie z tytułu pełnienia funkcji sołtysa będzie wypłacane na wniosek osoby uprawnionej – wzór wniosku składanego do KRUS został określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw rozwoju wsi z dnia 26 czerwca 2023. Wniosek o przyznanie świadczenia osoba uprawniona będzie mogła złożyć od 1 lipca 2023 r. w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Decyzja w sprawie przyznania świadczenia będzie wydawana przez KRUS w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o jego przyznanie. 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz. U. poz. 1073).

Pliki do pobrania:

Wniosek o wydanie zaświadczenia
Format: docx, 17.41 kB
Oświadczenie o niekaralności
Format: pdf, 408.28 kB
Oświadczenie wnioskodawcy i świadków
Format: pdf, 648.57 kB