Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego – zaproszenie na spotkanie szkoleniowo-aktywizacyjne

 

Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” serdecznie zaprasza potencjalnych beneficjentów (przedsiębiorców) z terenu gmin: Czarna, Lutowiska, Olszanica, Solina, Sanok, Tyrawa Wołoska i Ustrzyki Dolne zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania: tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego
do udziału w szkoleniu dotyczącym zasad przyznawania wsparcia oraz dokumentacji konkursowej.

Przez inkubator przetwórstwa lokalnego rozumie się przedsiębiorstwo spożywcze w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.), w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności tego inkubatora jest przetwarzanie. Warto zaznaczyć, że podstawową cechą funkcjonowania inkubatora przetwórstwa lokalnego jest założenie, iż z jego infrastruktury korzystają podmioty odrębne (właściciel inkubatora musi tak dostosować zakład by mógł być w sposób legalny udostępniany lokalnym producentom chcącym przetwarzać posiadane produkty rolne).

 

Termin: 27.04.2018 r.,

Miejsce: ul. Rynek 27/28, Ustrzyki Dolne (budynek siedziby LGD)


Program spotkania:

8.45 – Rejestracja uczestników

9.00 – Przedstawienie informacji na temat stanu wdrażania LSR oraz prezentacja aktualnego harmonogramu planowanych naborów wniosków w ramach wdrażania LSR. Inkubator przetwórstwa lokalnego – omówienie ogólnych zasad przyznawania pomocy.

10.00 – Przerwa kawowa

10.15 – Inkubator przetwórstwa lokalnego (omówienie szczegółowych zasad przyznawania pomocy)

12.00 – Doradztwo indywidualne

13.00 – Zakończenie spotkania

Z uwagi na kwestie organizacyjne prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną bądź e-mailową. Zapisy na szkolenie dokonywane są pod numerem tel. 13 471 1820 lub adresem e-mailowym: lgdzielonebieszczady@wp.pl do dnia 26.04.2018 do godz. 15.00.