Umowa o współpracę pomiędzy Gminą Sanok i Miastem Borysław podpisana

 

W dniu 31 maja 2017r. Pani Anna Hałas Wójt Gminy Sanok oraz Paweł Wdowiak Zastępca Wójta udali się z wizytą  służbową do Borysławia na Ukrainie, celem podpisania umowy o współpracę.

Anna Hałas Wójt Gminy Sanok, działając na podstawie upoważnienia Rady Gminy Sanok (uchwała nr XXXII/258/2017 z dnia 30 maja 2017r.) podpisała umowę o współpracę z Miastem Borysław. Umowę w imieniu Mirskiej Rady Borysławia podpisał Igor Jaworski – Mer Borysławia.

Umowa ma na celu wzmocnienie stosunków sąsiedzkich pomiędzy narodami Ukrainy i Polski poprzez dwustronną współpracę transgraniczną, powołanie zespołu zapewniającego przygotowanie wspólnych projektów oraz inicjowanie i wspieranie współpracy  w następujących dziedzinach:

  • regionalny rozwój transgraniczny,
  • ochrona środowiska naturalnego i przyrody,
  • ochrona i promocji dziedzictwa kulturalnego i naturalnego,
  • rozwój nauki, szkolnictwa i oświaty
  • rozwój kultury,
  • rozwój turystyki, rekreacji i sportu,
  • rozwój przemysłu, rzemiosła i usług,
  • rozwój rolnictwa

Podpisana umowa jest konsekwencją wspólnych działań związanych z projektami złożonymi do Programu Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-2020:

  1. „Naftowa kolebka Europy: zapomniana historia Polski i Ukrainy” – zadania po stronie polskiej: utworzenie Regionalnej Izby Pamięci Przemysłu Naftowo – Gazowego w Strachocinie; po stronie ukraińskiej rekonstrukcja szybu naftowego w skali 1:1;
  2. „Natura łączy – rozwój Gminy Sanok oraz miasta Borysław w oparciu o zasoby naturalne” – zadania po stronnie polskiej: budowa kanalizacji w Tyrawie Solnej i Mrzygłodzie, budowa ścieżki rowerowej relacji Tyrawa Solna – Liszna, udostępnienie pomnika przyrody „Warzelnia”(źródło solankowe) oraz utworzenie miejsca odpoczynku dla turystów w Tyrawie Solnej; po stronie ukraińskiej, w mieście Borysław – budowa odcinka sieci  kanalizacji, budowa ścieżek rowerowych oraz miejsca odpoczynku dla turystów.

Co łączy Gminę Sanok i Miasto Borysław?  Z pozoru niewiele, ale głębsze zbadanie historii, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego  sprawia, że cech wspólnych pojawia się kilka…

Borysław (ukr. Борислав) – miasto na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie drohobyckim, nad rzeką Tyśmienicą. ok 35 tys. mieszk. Ośrodek wydobycia ropy, gazu ziemnego i ozokerytu. Pierwsza wzmianka o Borysławiu pochodzi z 1387 roku.  Niedaleko miasta, w okolicach obecnej wsi Urycz funkcjonowała staro-ruska twierdza, strażnica „Tu-stań”

Centrum Borysławskiego Nafto-Gazowego Rejonu Przemysłowego  to były środek intensywnej eksploatacji ropy naftowej i gazu ziemnego na przełomie XIX i XX wieku oraz w okresie międzywojennym (II RP). Przyciągał licznych inwestorów z Europy, ponieważ posiadał bardzo wydajne złoża ropy i gazu. Po rewolucyjnym odkryciu przerobu ropy naftowej w produkty ropopochodne w drugiej połowie XIX wieku, intensywnie rozpoczęto eksploatację złóż ropy naftowej w Galicji Wschodniej przez firmy i kompanie: austriackie, niemieckie, belgijskie oraz amerykańskie. Borysławskie złoża ozokerytu, odkryte w 1854 przez lwowskiego przedsiębiorcę Roberta Domsa, były jednymi z największych na świecie pod względem wydobycia i zasobów.

W II połowie XIX wieku borysławski ozokeryt wykorzystywano do izolacji pierwszego transatlantyckiego kabla telegraficznego, łączącego Europę i USA.

Borysław leży w bezpośredniej okolicy: Drohobycza, Truskawca i Schidnyci – dwa ostatnie to ważne regionalne i krajowe uzdrowiska – kurorty balneologiczne[1]. W samym Borysławiu również występują lecznicze wody  jodowo – bromowe. Przez Borysław przechodzi obecnie „Turystyczny Szlak Naftowy”, biorący początek w Bóbrce pod Krosnem, a przechodzący przez Strachocinę i Tyrawę Solną.

Na podsumowanie wizyty w Borysławiu delegacja  z Gminy Sanok została zaproszona do  Cerkwii  greko-katolickiej pod wezwaniem Św. Anny, gdzie znajduje się aż  700 relikwii (I stopnia) świętych kościoła.  Miłym akcentem  było odnalezienie w tym pokaźnym zbiorze  relikwii naszego Świętego ze Strachociny – Andrzeja Boboli.

Jak widać partnerów łączy wspólna historia, wspólne dziedzictwo – historia wydobycia ropy naftowej i gazu, zasoby przyrodnicze w postaci wód mineralnych oraz aspekt duchowy. To w okolicach Borysławia i na terenie Gminy Sanok nastąpiły odkrycia, które stanowiły podstawę skoku cywilizacyjnego, co dla obydwu stron jest powodem do dumy. Wspólne dziedzictwo należy pielęgnować i  chronić dla przyszłych pokoleń .

 

 

[1] Balneologia to samodzielna dziedzina wiedzy medycznej wykorzystująca do leczenia, profilaktyki, rehabilitacji i częściowo diagnostyki naturalne surowce lecznicze tj. wody mineralne, gazy lecznicze, peloidy i walory klimatyczne.