Uprawa maku i konopi włóknistych w 2021 roku

W związku rozpoczęciem prac nad Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2021 r. jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do przedłożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, w terminie do dnia 9 września 2020 r. informacji o planowanej uprawie w/w roślin na obszarze danej gminy.
Wobec powyższego proszę zainteresowane podmioty o pisemne zgłaszanie do Urzędu Gminy Sanok w terminie do dnia 2 września 2020 r. informacji o planowanych uprawach maku lub konopi włóknistych na terenie gminy Sanok.

W powyższym zgłoszeniu należy podać:
– imię i nazwisko/ nazwę podmiotu zgłaszającego,
– miejsce zamieszkania/ adres siedziby zgłaszającego,
– dane kontaktowe: nr telefonu, adres e-mail,
– wskazanie gatunku uprawy (mak, konopie włókniste),
– lokalizacja uprawy – nr działki ewid. i obręb, zgodnie z danymi Ewidencji Gruntów i Budynków,
– powierzchnia uprawy w ha.

UWAGA: zgłoszenie zamiaru założenia uprawy maku lub konopi włóknistych nie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na uprawę tych roślin, a tym samym nie jest tożsame z wydaniem decyzji zezwalającej na uprawę.

Przypominam również, że zgodnie z zapisami art. 45 i 46 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.):

  • Uprawa maku może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku;
  • Uprawa maku, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa, a uprawa maku niskomorfinowego może być prowadzona wyłącznie na cele spożywcze i nasiennictwa;
  • Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo:
    1) umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, lub
    2) zobowiązania do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3, składanego do marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy, w terminie do 14 dni po dokonaniu ich wysiewu;
  • Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa. Uprawa konopi innych niż włókniste jest zabroniona.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, V piętro, pokój nr 510, tel. (13) 46 56 552.

Pliki do pobrania