Uwaga przedsiębiorcy !!!

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że 30 września 2018r. upływa termin wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

UWAGA! Mimo, że 30 września przypada w niedzielę, termin opłat nie podlega przesunięciu na poniedziałek, ponieważ jest to termin prawa materialnego. W takim przypadku nie obowiązują przepisy art. 57 KPA o przesunięciu terminu.

Niewniesienie w terminie opłaty skutkować będzie wygaśnięciem zezwolenia, chyba że przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności wniesie ratę opłaty powiększoną o 30% tej opłaty (art. 18 ust. 12b) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Opłatę można uiścić bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Sanok lub wykonać przelew na konto : 7086 4211 8420 1800 2579 1200 01 Bank PBS w Sanoku