VIII Sesja Rady Gminy Sanok

We wtorek,  30 kwietnia o godzinie 14.00 odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Sanok VIII kadencji. Radni będą obradować w Sali Narad (pokój nr 302,303) Urzędu Gminy Sanok.

Poniżej przedstawiamy porządek obrad:

[fb_button]

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Przedstawienie porządku obrad;
 3. Przyjęcie protokołu Nr VII/2019 r;
 4. Sprawozdanie wójta z działalności w okresie międzysesyjnym;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sanok i Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego obowiązujących w Gminie Sanok;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, obejmującej część działki oznaczonej nr 826, położonej w obrębie miejscowości Trepcza, na okres pięciu lat;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i opłat lokalnych ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pomników przyrody;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu osobom fizycznym dotacji celowych ze środków budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska- przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Załuż;
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2019;
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok;
 18. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów;
 19. Dyskusja, wolne wnioski zapytania;
 20. Zakończenie sesji.

 

Tagi:  ,