W Hłomczy i Łodzinie powstanie blisko 15 km sieci kanalizacji sanitarnej

Blisko 5,4 mln zł Gmina Sanok pozyskała w formie częściowo umarzalnej pożyczki na zadanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Hłomcza i Łodzina. Zadanie zostanie zrealizowane dzięki środkom pochodzącym z „Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”, którymi na terenie Podkarpacia dysponuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowościach: Łodzina i Hłomcza. Dzięki realizacji inwestycji znacząco poprawi się jakość życia mieszkańców, a wartością dodaną będzie ochrona środowiska naturalnego. Łączna długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej wyniesie blisko 15 km, a po jej zakończeniu wskaźnik skanalizowania gminy osiągnie wartość 88 %.