W Raczkowej powstanie Dom Pomocy Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego podał informację dla wnioskodawców konkursu dedykowanego dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej. Projekt dotyczący m. in. utworzenia Domu Pomocy Społecznej wraz z Ośrodkiem Wsparcia Dziennego w Raczkowej został oceniony bardzo wysoko i uzyskawszy 90,5 punktów znalazł się na 3 miejscu na liście rankingowej.[fb_button]

Projekt „Kompleksowa rewitalizacja na terenie MOF Sanok-Lesko” będzie realizowany przez Lidera Projektu Miasto Sanok wraz z partnerami, którymi są Gmina Sanok, Gmina Zagórz, Gmina Lesko oraz Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Całkowity koszt projektu wynosi 18 117 575,76 złotych, zaś kwota wnioskowanego dofinansowania 8 681 591,99 złotych dla wszystkich partnerów projektu łącznie.

Sama Gmina Sanok zrealizuje projekt na kwotę 8 530 351,15 złotych, z czego dofinansowanie będzie stanowiło 3 249 175,61 złotych. Środki te zostaną przeznaczone na przebudowę i rozbudowę budynku po dawnej szkole w Raczkowej wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia, tak aby utworzyć tam Dom Pomocy Społecznej wraz z Ośrodkiem Wsparcia Dziennego.