Ważna informacja dotycząca uczestnictwa w programie ZDALNA SZKOŁA+

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Urzędu Gminy w sprawie możliwości otrzymania komputera służącego zdalnej nauce w ramach rządowego programu „Zdalna Szkoła+” proszę o zapoznanie się z poniższymi wyjaśnieniami.

  1. Zgodnie z wytycznymi Programu sprzęt komputerowy może zostać przekazany dowolnej szkole z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego, niezależnie od tego kto jest organem prowadzącym. Oznacza to, iż zakupione komputery Gmina może przekazać tylko szkołom działającym w jej granicach administracyjnych, a co za tym idzie wsparcie skierowane może zostać tylko i wyłącznie do nauczycieli, uczniów w tym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+) uczęszczających do szkół na terenie Gminy Sanok.
  2. W oparciu o informacje opublikowane na stronie internetowej instytucji odpowiedzialnej za wdrażanie programu (cppc.gov.pl), cyt.: „Zgodnie z danymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w Polsce znajduje się ponad 150 tys. rodzin wielodzietnych 3+, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Kuratoria Oświaty, wielu uczniów, nie przystąpiło do nauki zdalnej, w związku z brakiem możliwości technicznych. Dlatego ten program kierujemy głównie do rodzin ubogich z minimum trojgiem dzieci. Ponownie to jednostkom samorządu terytorialnego powierzamy decyzję o wyborze konkretnych rodzin”. Bazując na powyższych założeniach w pierwszej kolejności komputery zostaną udostępnione rodzinom z terenu naszej Gminy, które posiadają więcej niż troje dzieci oraz ich miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 528,00 zł. Wybór rodzin zostanie poprzedzony dokładną analizą ich sytuacji materialnej, przeprowadzoną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a następnie zasadność kierowanego wsparcia będzie potwierdzana przez Dyrektorów szkół do których uczęszczają wybrani uczniowie.
    Nie będą brane po uwagę rodziny korzystające z komputerów zakupionych przez Gminę w ramach pierwszej edycji konkursu „Zdalna Szkoła” lub jakiegokolwiek innego programu grantowego. Gmina nie przewiduje otwartego naboru kandydatów do projektu.
  3. Zakupione komputery na czas nauki zdalnej będą wypożyczane przez szkoły na podstawie stosownych umów. Komputery będą pozostawać własnością Gminy, a uczeń z niego korzystający będzie zobowiązany do zwrotu komputera w stanie niepogorszonym. Po zakończeni pandemii szkoły będą decydować czy użyczony sprzęt pozostanie u osób najbardziej potrzebujących lub powróci do szkoły w celu wykorzystania go podczas zajęć stacjonarnych.