Wkrótce otwarcie Klubu Seniora w Mrzygłodzie

15 października w Mrzygłodzie odbyło się spotkanie z seniorami, z terenu naszej gminy, którzy są zainteresowani uczestnictwem w zajęciach realizowanych w Klubie Seniora. Do Sali Wiejskiego Domu Kultury licznie przybyli przedstawiciele wszystkich miejscowości Doliny Sanu, zarówno sołtysi jak i mieszkańcy. W sali WDK przedstawione zostały wszystkie sprawy organizacyjne dotyczące działalności Klubu Seniora i planowanych zajęć.

Po przekazaniu podstawowych informacji zainteresowanym, wszyscy udali się do wyremontowanego i wyposażonego budynku dawnej szkoły, gdzie swoją siedzibę będzie mieć Klub Seniora. Uczestnicy spotkania ze wzruszeniem podziwiali miejsce gdzie będą mogli się spotykać. Nowa placówka jest odpowiedzią naszej gminy na rosnące potrzeby osób starszych. Głównym celem jest stworzenie seniorom miejsca i warunków do spotkań, w trakcie których będą mogli spędzać ciekawie czas, zaspokoić potrzeby psychofizyczne i edukacyjne. Podczas zajęć
z profesjonalnym animatorem kładziony będzie nacisk na zdrowy styl życia. Podejmowane będą również działania edukacyjne, mające na celu wzrost umiejętności w zakresie wartościowego spędzania czasu wolnego oraz mobilizowania seniorów do aktywności poza miejscem zamieszkania. Szczególnie dużo czasu zostanie poświęcone na realizowanie zainteresowań i pasji naszych seniorów. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018.