WÓJT GMINY SANOK OGŁASZA DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA MODERNIZACJĘ SYSTEMÓW GRZEWCZYCH W BUDYNKACH I LOKALACH MIESZKALNYCH

Wójt Gminy Sanok, działając na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 519) oraz Uchwały Nr XXXI/249/2017 Rady Gminy Sanok z dnia 27.04.2017 r.  informuje o dodatkowym naborze wniosków o przyznanie dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji przedsięwzięć polegających na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Sanok.

I. Rodzaj inwestycji podlegających dofinansowaniu

Dofinansowanie będzie udzielane do wymiany:

  1. Starego urządzenia (kotła gazowego) – na nowy kocioł gazowy lub ogrzewanie elektryczne.
  2. Starego urządzenia grzewczego (tradycyjnego kotła na paliwo stałe) na:
  • kocioł gazowy;
  • ogrzewanie elektryczne;
  • kocioł na paliwo stałe nowej generacji z pełną automatyką i z ręcznym lub automatycznym załadunkiem paliw spełniające wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN 303-5:2012 – musi posiadać aktualne świadectwo badania na „znak bezpieczeństwa ekologicznego” bądź równoważne świadectwo przyznawane przez uprawnione do tego instytuty, laboratoria (np. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu lub inne) lub sprawozdanie z przeprowadzonych badań, potwierdzające spełnienie wymogów 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN 303-5:2012. Atest energetyczno-emisyjny kotła nie jest takim świadectwem.

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie może ubiegać się osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, w którym zamierza zainstalować ekologiczne urządzenie grzewcze. Jeżeli wnioskodawca posiada inny tytuł prawny do budynku lub lokalu niż własność, musi posiadać zgodę właściciela (wszystkich współwłaścicieli) na wykonanie inwestycji.

III. Termin naboru wniosków

Wnioski będą przyjmowane od 25 lipca 2017 roku do  4 sierpnia 2017 roku w Urzędzie Gminy Sanok ul. Kościuszki 23, pok. 201 – sekretariat od godziny 730  do 1530

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności przyjęcia  – decyduje data i godzina wpływu.

IV. Kwota dofinansowania

Kwota dofinansowania stanowi 50 % poniesionych kosztów zakupu urządzenia grzewczego wraz z ich montażem, przy czym maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 3 000,00 zł brutto (dofinansowanie obejmuje tylko zakup i montaż kotła).

Dotacje będą przyznawane do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Sanok.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się zasadami określonymi w Załączniku  nr 1 do Uchwały Nr XXXI/249/2017 Rady Gminy Sanok z dnia 27.04.2017 r. „Zasady i tryb postępowania przy udzielaniu dotacji celowych  dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji – przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza polegających na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Sanok.”

 

Informacji udziela:

Urząd Gminy Sanok ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok

Agnieszka Marszałek tel. 134656551 w. 101, pok. 504;

Beata Michniowska tel. 134656563, pok. 501;

Dariusz Mitadis tel. 134656588, pok. 503

Pliki do pobrania