WÓJT GMINY SANOK OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH MODERNIZACJI SYSTEMÓW GRZEWCZYCH W BUDYNKACH I LOKALACH MIESZKALNYCH NA TERENIE GMINY SANOK

Wójt Gminy Sanok, działając na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 519) oraz Uchwały Nr XLII/343/2018 Rady Gminy Sanok z dnia 22 marca 2018 r., informuje naborze wniosków o przyznanie dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji przedsięwzięć polegających na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Sanok.

 

 

I. Rodzaj inwestycji podlegających dofinansowaniu

Dofinansowanie będzie udzielane do wymiany starego urządzenia grzewczego na:

  • kocioł gazowy kondensacyjny;
  • ogrzewanie elektryczne;
  • kocioł na paliwo stałe nowej generacji z pełną automatyką z automatycznym lub ręcznym załadunkiem paliw spełniające wymogi 5 klasy w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowych wg kryteriów zawartych w normie PN EN 303-5:2012 – musi posiadać aktualne świadectwo badania na „znak bezpieczeństwa ekologicznego” bądź równoważne świadectwo przyznawane przez uprawnione do tego instytuty, laboratoria (np. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu lub inne) lub sprawozdanie z przeprowadzonych badań, potwierdzające spełnienie wymogów 5 klas w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowych, wg kryteriów zawartych w normie PN EN 303-5:2012. Atest energetyczno-emisyjny kotła nie jest takim świadectwem.

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie może ubiegać się osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, w którym zamierza zainstalować ekologiczne urządzenie grzewcze. Jeżeli wnioskodawca posiada inny tytuł prawny do budynku lub lokalu niż własność, musi posiadać zgodę właściciela (wszystkich współwłaścicieli) na wykonanie inwestycji.

III. Termin naboru wniosków

Wnioski będą przyjmowane od 7 maja 2018 roku do 18 maja 2018 roku w Urzędzie Gminy Sanok ul. Kościuszki 23, pok. 201  (sekretariat),  w godzinach pracy Urzędu od 730  do 1530.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności składania  – decyduje data i godzina wpływu.

IV. Kwota dofinansowania

Kwota dofinansowania stanowi 50 % poniesionych kosztów zakupu urządzenia grzewczego wraz z jego montażem, przy czym maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 3 000,00 zł (dofinansowanie obejmuje tylko zakup i montaż urządzenia grzewczego/kotła).

Dotacje będą przyznawane do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Sanok.  Wartość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 76300,00 zł

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się zasadami określonymi w Załączniku  nr 1 do Uchwały Nr XLII/343/2018 Rady Gminy Sanok z dnia 22.03.2018 r. „Zasady i tryb postępowania przy udzielaniu dotacji celowych  dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji – przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza polegających na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Sanok.”

Informacji udziela:

Urząd Gminy Sanok ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok

Agnieszka Marszałek tel. 134656551 w  101, pok. 504

Beata Michniowska tel. 134656563, pok. 501

Dariusz Mitadis tel. 134656588 pok. 503

                           Wójt Gminy Sanok

                       Mgr Anna Hałas

 

 

Pliki do pobrania