Wójt Gminy Sanok zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sanok na lata 2017-2023”

Zawiadamiamy wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu oraz możliwości składania wniosków, zastrzeżeń i uwag do wyłożonego dokumentu.

Dokument zostanie wyłożony do publicznego wglądu począwszy od dnia 17 marca 2016 roku:

 • w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Sanok ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok , w godz. pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku  w godz.: 7.30 – 15.30, pokój  nr 511;
 • w wersji elektronicznej na stronie internetowej gminasanok.pl oraz na stronie internetowej www.gmina.sanok.com.pl/bip
 • Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w terminie od 17.03.2017 r. do 24.03.2017 r.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

 • mieszkańcy Gminy,
 • mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze,
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 • organy władzy publicznej;
 • inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej na Karcie zgłaszania uwag (dokument w załączniku)

 • bezpośrednio lub pocztą na adres: Urzędzie Gminy Sanok ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok
 • drogą mailową na adres: ug_sanok@gminasanok.pl

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków w sprawie projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sanok na lata 2017-2023” jest Wójt Gminy Sanok.

 

Pliki do pobrania