Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej działkami nr 958/2, 1015/1, 1267 położonej w Strachocinie przeznaczonej do zbycia w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Starosty Sanockiego