Wytyczne dotyczące postępowania z odpadami z trakcie trwania epidemii koronawirusa

Postępowanie z odpadami wytworzonymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS CoV-2
(w czasie trwania pandemii/epidemii).

Wytyczne dla osób zdrowych, stosujących środki ochrony osobistej np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej,
w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa:

 1. Maseczki, rękawiczki i inne środki ochrony stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane do  worka, który po zawiązaniu należy wrzucić do worka na odpady zmieszane.
 2. Odpady powinny być segregowane i wrzucane do odpowiednich worków (papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale, bioodpady, odpady zmieszane) i wystawiane w przewidzianych terminach odbioru.

Wytyczne dla osób zdrowych objętych kwarantanną:

1.  Odpady wytworzone przez osobny przebywające w kwarantannie stanowią odpady komunalne.

2. Odpady powinny być segregowane i wrzucane do odpowiednich worków (papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale,  bioodpady, odpady zmieszane) i wystawiane w przewidzianych terminach odbioru.

Wytyczne dla osób przebywających w izolacji (osoby chore na chorobę zakaźną lub podejrzane o chorobę zakaźną, a także odpady wytworzone w obiektach kwarantanny zbiorowej):

1.   W przypadku odpadów zmieszanych i bioodpadów:

 • umieszcza odpady w worku przeznaczonym na ten cel;
 • worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej ¾ jego pojemności i nie należy zgniatać, w miarę możliwości spryskać worek preparatem wirusobójczym;
 • po zamknięciu (zawiązaniu) worka osoba przebywająca w izolacji,  po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji, wystawia worek z odpadami z pomieszczenia w którym przebywa;
 • osoba wynosząca odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony przez osobę w izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili odbioru (można zakleić go dodatkowo przy użyciu taśmy samoprzylepnej lub zawiązać sznurkiem);
 • osoba wynosząca odpady z miejsca izolacji oznacza worek literą „C” oraz oznacza datę i godzinę zamknięcia worka;

Wzór oznaczenia worków 

 • do odpadów zmieszanych należy stosować worki dowolnego koloru zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie Gminy Sanok, jednak obowiązkowo należy oznaczyć je naklejką z literą „C”oraz datą i godziną zamknięcia worka (w przypadku braku naklejki, worek można opisać  pisakiem niezmazywanym);
 •  od zamknięcia worka należy odczekać 72 godziny przed przekazaniem worka do odbioru.

W przypadku zapotrzebowania na odpowiednie naklejki lub worki dla osób przebywających w izolacji, należy kontaktować się telefonicznie z Urzędem Gminy Sanok tel. 134656588 (pn – pt. godz. 7:30 – 15:30) lub Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej tel. 509 633 886  (pn – nied 7.00 – 19.00).

2.    W przypadku odpadów segregowanych (papier, tworzywo sztuczne i metal, szkło):

 • przed przekazaniem odpadów segregowanych do odbioru należy odczekać  9 dni od zamknięcia worka z odpadami segregowanymi (najlepiej wystawić je po zakończeniu izolacji).
  Zgodnie ze wstępnymi wytycznymi Komisji Europejskiej po 9-ciu dniach odpady przestają stanowić zagrożenie.

3.   W przypadku odpadów, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki, przeterminowane leki):

 • należy je przechowywać w domu do zakończenia izolacji, i przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Segregowanych po zakończeniu izolacji.

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowania wywołaną przez niego chorobę  COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii) zostały zamieszczone na stronie Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sanoku:

https://psse-sanok.pl/aktualnosci/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/