X Sesja Rady Gminy Sanok

W czwartek,  27 czerwca o godzinie 14.00 odbędzie się X sesja Rady Gminy Sanok VIII kadencji.

Radni będą obradować w Sali Narad (pokój nr 302,303) Urzędu Gminy Sanok.

Poniżej przedstawiamy porządek obrad najbliższej sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przedstawienie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu Nr VIII/2019 i IX/2019;
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym;

5. Raport o stanie Gminy Sanok za 2018 rok:

a) przedstawienie raportu o stanie Gminy Sanok za rok 2018;
b) debata nad raportem;
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Sanok.

6. Procedura absolutoryjna:
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 r. wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu;
b) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy za 2018 r.;
c) przedstawienie informacji o stanie mienia JST;
d) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium wraz z opinią RIO o tym wniosku;
e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sanok za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu;
f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sanok z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.

7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji „ Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2017-2018”.
8. Dyskusja, wolne wnioski zapytania;
9. Zakończenie sesji

Przewodniczący Rady Gminy Sanok
Tadeusz Wojtas