XI Sesja Rady Gminy Sanok

W środę,  21 sierpnia o godzinie 15.00 odbędzie się XI sesja – nadzwyczajna Rady Gminy Sanok VIII kadencji. Radni będą obradować w Sali Narad (Pokój nr 302,303) Urzędu Gminy Sanok.

Poniżej przedstawiamy porządek obrad najbliższej sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Przedstawienie porządku obrad;
 3. Przyjęcie protokołu Nr X/2019;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia pomników przyrody;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sanok”;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sanok oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej położonej na terenie miejscowości Bykowce;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania;
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2019;
 12. Dyskusja, wolne wnioski zapytania;
 13. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Sanok

                                                                                            Tadeusz Wojtas