XIII Sesja Rady Gminy Sanok

W czwartek  24 października 2019 r. o godzinie 15.30 odbędzie się XIII sesja  Rady Gminy Sanok VIII kadencji. Gminni Radni będą obradować w Sali Narad (Pokój nr 302,303) Urzędu Gminy Sanok.

Poniżej przedstawiamy porządek obrad najbliższej Sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Przedstawienie porządku obrad;
 3. Przyjęcie protokołu Nr XII/2019;
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym;
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2019;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok;
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2019;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i wyrażenia zgody na zabezpieczenie spłaty kredytu długoterminowego w formie weksla in blanco;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie ,
  w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok położonej
  w mieście Sanok, w obrębie Śródmieście , na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gminie Sanok;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sanok na lata 2019-2022 /załącznik do uchwały dostępny w Biurze Rady/;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji;
 16. Podjęcie uchwały sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i opłat lokalnych, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso;
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencja 2020-2023.
 • Przedstawienie opinii o kandydatach na ławników przez Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników;
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej w celu wyboru ławników do Sądu Rejonowego
  w Sanoku  i do Sądu Okręgowego  w  Krośnie.
 1. Dyskusja, wole wnioski zapytania.
 2. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Sanok

Tadeusz Wojtas