XIX Sesja Rady Gminy Sanok

W środę 30 grudnia 2020 r. o godzinie 14:00 odbędzie się XIX sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Sanok VIII kadencji. Gminni Radni będą obradować w Wiejskim Domu Kultury w Trepczy.

Poniżej przedstawiamy porządek obrad najbliższej sesji:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Przedstawienie porządku obrad;
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Sanok;
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności za rok 2020;
 5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Gminy z działalności za rok 2020;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do wody i odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych z terenu Gminy Sanok;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „ Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sanok”;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w sprawie określenia szczegółowego sposobu
  i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasta Sanoka organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich;
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2020;
 12. Informacja Wójta Gminy Sanok o możliwych zmianach granic administracyjnych Gminy Sanok;
 13. Dyskusja, wolne wnioski i zapytania;
 14. Zakończenie sesji.

 

                                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy Sanok
                                                                                                                                      Tadeusz Wojtas