XL Sesja Rady Gminy Sanok – transmisja na żywo

We wtorek  21 września 2021 r. o godzinie 15:30 odbędzie się XL sesja nadzwyczajna Rady Gminy Sanok VIII kadencji. Gminni Radni będą obradować w Sali Narad Urzędu Gminy w Sanoku.

 

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Przedstawienie porządku obrad;
 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminu Sanok Nr XXXVIII/2021 i Nr XXXIX/2021;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Sanok na lata 2021-2027 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sanok;
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2021;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Sanok a Gminą Brzozów w zakresie realizacji zadania publicznego – bezpłatnego transportu
  i opieki w czasie przewozu niepełnosprawnego ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Brzozowie;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Bykowce, Zabłotce i Trepcza w przedmiocie wyłączenia terenów sołectw Bykowce i Zabłotce oraz części terenu sołectwa Trepcza z Gminy Sanok i włączenia do miasta Sanok oraz
  w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia tych konsultacji;
 12. Dyskusja, wolne wnioski i zapytania;
 13. Zakończenie sesji.

                                                                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy Sanok
                                                                                                                                                 Tadeusz Wojtas

 

 

UWAGA!!!
Ze względu na sytuację epidemiologiczną i koniecznością dotrzymania wymogów bezpieczeństwa w sesji będą brali udział tylko Radni oraz przedstawiciele Urzędu Gminy Sanok.