XV Sesja Rady Gminy Sanok

W środę  4 grudnia 2019 r. o godzinie 15.30 odbędzie się XV sesja  Rady Gminy Sanok
VIII kadencji.
Gminni Radni będą obradować w Sali Narad (Pokój nr 302,303) Urzędu Gminy Sanok.

 

Poniżej przedstawiamy porządek obrad najbliższej Sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Przedstawienie porządku obrad;
 3. Przyjęcie protokołu Nr XIV/2019;
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczeń zgłoszeń kandydatów na ławników;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  i zagospodarowania tych odpadów;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sanok;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemniki określonej pojemności;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe przez część roku;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do wody i odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych z terenu Gminy Sanok;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sanok na rok 2019;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sanok na rok 2019;
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2019;
 16. Dyskusja, wolne wnioski i zapytania.
 17. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Sanok

   Tadeusz Wojtas