XVI Sesja Rady Gminy Sanok

W poniedziałek  30 grudnia 2019 r. o godzinie 14.00 odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Sanok VIII kadencji. Gminni Radni będą obradować w Sali Narad (Pokój nr 302,303) Urzędu Gminy Sanok.

 

Poniżej przedstawiamy porządek obrad najbliższej Sesji:

 1. Otwarcie sesji stwierdzenie, prawomocności obrad;
 2. Przedstawienie porządku obrad;
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji;
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym;
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności za rok 2019;
 6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Gminy z działalności za rok 2019;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty oraz niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sanok lub jej jednostkom organizacyjnym;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji
  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemniki określonej pojemności;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sanok na rok szkolny 2019/2020;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania;
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2019;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok;
 15. Dyskusja wolne wnioski zapytania;
 16. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Sanok

      Tadeusz Wojtas