XVIII Sesja Rady Gminy Sanok

We wtorek  28 stycznia 2020 r. o godzinie 15.30 odbędzie się XVIII sesja – budżetowa
Rady Gminy Sanok VIII kadencji. Gminni Radni będą obradować w Sali Narad (Pokój nr 302,303) Urzędu Gminy Sanok.

 

Poniżej przedstawiamy porządek obrad najbliższej sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Przedstawienie porządku obrad;
 3. Przyjęcie protokołów Nr XVI/2019 i XVII/2020 ;
 4. Sprawozdanie wójta z działalności w okresie międzysesyjnym;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanok na lata 2020-2030;
 6. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2020;
 • Przedstawienie projektu uchwały budżetowej;
 • Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o projekcie budżetu;
 • Przedstawienie opinii Komisji Budżetowej i Finansów o projekcie budżetu;
 • Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich głosowanie;
 • Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zdania publicznego;
  2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sanok;
  3. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
   w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
   i zagospodarowania tych odpadów;
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów stałych komisji Rady Gminy Sanok;
  5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sanok na rok szkolny 2019/2020;
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sanok na rok 2020;
  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sanok na rok 2020;
  8. Dyskusja, wolne wnioski i zapytania;
  9. Zakończenie sesji.

 

 

                                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy Sanok

                                                                                                                          Tadeusz Wojtas