XXXVIII Sesja Rady Gminy Sanok – transmisja na żywo

We wtorek 13 lipca 2021 r. o godzinie 12:00 odbędzie się XXXVIII sesja (absolutoryjna) Rady Gminy Sanok VIII kadencji. Gminni Radni będą obradować w Sali Narad Urzędu Gminy w Sanoku.

TRANSMISJA NA ŻYWO

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Przedstawienie porządku obrad;
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminu Sanok Nr XXXVII/2021;
 4. Raport o stanie Gminy Sanok za 2020 rok:
  – przedstawienie raportu o stanie Gminy Sanok za rok 2020;
  – debata nad raportem;
  – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sanok wotum zaufania.
 5. Procedura absolutoryjna:
  – przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sanok za 2020 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
  o tym sprawozdaniu;
  – przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Sanok za 2020 r.;
  – przedstawienie informacji o stanie mienia JST;
  – dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sanok oraz sprawozdaniem finansowym za 2020 r.
  – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
  Sanok za rok 2020;
  – przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Sanok;
  – przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie
  absolutorium Wójtowi Gminy Sanok z wykonania budżetu gminy za 2020 r.;
  – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sanok z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 7 lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w obrębie Dębna oraz o odstąpieniu od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 10 lat umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sanok, położonej w obrębie Załuż oraz o odstąpieniu od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok;
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2021;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok;
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2021;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny, na rzecz Powiatu Sanockiego, prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Sanok, położonych na terenie Gminy Sanok, w miejscowości Srogów Dolny;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Przewodniczący Rady Gminy Sanok
Tadeusz Wojtas

 

UWAGA!!!

Ze względu na sytuację epidemiologiczną i konieczność dotrzymania wymogów bezpieczeństwa
w sesji będą brali udział tylko Radni oraz przedstawiciele Urzędu Gminy Sanok.