“Z Fundacją PZU po lekcjach”. Granty na innowacyjne projekty edukacyjne

Program wspiera nowatorskie, długofalowe projekty, które poprzez współpracę podmiotu ubiegającego się o dotację wraz ze szkołami, nauczycielami, innymi organizacjami społecznymi i środowiska lokalnego rozwijają w uczniach kreatywność, zdolności i pasje, poprawiają standardy nauczania oraz ułatwiają praktyczne zastosowanie nabytej w szkole wiedzy.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 1.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 90%, do 50.000 zł.
Wkład własny: min. 10% (wkład finansowy).
Czas trwania projektu: maks. 7 miesięcy, 01.12.2021 – 01.07.2022.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Fundacje.
2. Stowarzyszenia.
3. Uczniowskie kluby sportowe niedziałające w formie spółek, działające na podstawie przepisów ustawy o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Nowatorskie, długofalowe projekty, które poprzez współpracę podmiotu ubiegającego się o dotację wraz ze szkołami, nauczycielami, innymi organizacjami społecznymi i środowiska lokalnego rozwijają w uczniach kreatywność, zdolności i pasje, poprawiają standardy nauczania oraz ułatwiają praktyczne zastosowanie nabytej w szkole wiedzy.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja PZU.

Cel: wsparcie inicjatyw edukacyjnych wyrównujących szanse społeczne na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30.000 mieszkańców,  kierowanych do uczniów szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych, poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wykraczających poza edukacyjną ofertę szkoły, na rzecz której realizowany jest projekt.
Wnioskodawca ma obowiązek podpisania listu intencyjnego ze szkołą (szkołami) partnerską, na rzecz której prowadzony będzie projekt.
Podczas realizacji projektów należy uwzględnić:
– współpracę ze szkołami (szkołami podstawowymi, liceami ogólnokształcącymi, technikami, branżowymi szkołami I stopnia, branżowymi szkołami II stopnia, szkołami specjalnymi przysposabiającymi do pracy lub szkołami policealnymi),
– zaangażowanie środowiska lokalnego (np. organizacja akcji podsumowującej projekt),
– edukację rówieśniczą.
Koszty administracyjne mogą stanowić maks. 5% budżetu projektu. Do kosztów administracyjnych zalicza się wyłącznie wynagrodzenie koordynatora zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło.
Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w ramach danej edycji konkursu.

Termin składania wniosków: 1-30 września 2021
Źródło / Więcej informacji: Ogłoszenie o naborze wniosków
Kontakt:

Fundacja PZU
Anna Maślańska
amaslanska@pzu.pl
T: 22 582 30 63


Ważne:DOTACJE NA INNOWACYJNE PROJEKTY EDUKACYJNE


Wysokość wsparcia: maks. 90%, do 50.000 zł


Budżet programu: 1.000.000 zł


 

Wnioskowanie przez internet

  • Tak

 

Partner zagraniczny

  • Nie

 

Finansowanie

  • zaliczka

 

Wnioskodawca

  • NGO
  • Klub sportowy
  • Szkoła

 

Rodzaj wsparcia

  • dotacja

 

 

źródło: granty.pl