Z tradycją, z poświęceniem, nowocześnie – 110 lat istnienia ochrony przeciwpożarowej w Kostarowcach oraz przekazanie samochodu pożarniczego

30 lipca 2017r. w Kostarowcach miała miejsce uroczystość Jubileuszu 110 lat istnienia ochrony przeciwpożarowej w Kostarowcach oraz przekazania samochodu pożarniczego jednostce. To już kolejna Ochotnicza Straż Pożarna na terenie Gminy Sanok, która może poszczycić się tak długą historią.

Od 110 lat druhowie z Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostarowcach czynnie niosą pomoc drugiemu człowiekowi by ratować dobytek, ludzkie zdrowie i życie, będąc wierni zawołaniu: ,,Bogu na chwałę, ludziom na pożytek.” Obchody zacnego Jubileuszu były okazją do przypomnienia o działaniach jednostki na przestrzeni wielu lat, pochwalenia się bieżącymi osiągnięciami oraz wyróżnienia zasłużonych druhów

Uroczyste obchody 110 – lecia istnienia ochrony przeciwpożarowej w Kostarowcach oraz przekazania  samochodu pożarniczego rozpoczęły się od zbiórki pododdziałów przy remizie i przemarszu na plac przed Wiejski Dom Kultury w Kostarowcach, gdzie odbył się uroczysty apel.

Meldunek od dowódcy uroczystości druha Marcina Kondrackiego przyjął Wice Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP dh Tadeusz Sieniawski.

Gości przybyłych na uroczystość powitał prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostarowcach, druh Mariusz Brodzicki. Do znakomitego grona gości należeli: Poseł na Sejm RP Piotr Uruski, Wice Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP dh Tadeusz Sieniawski, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Sanoku dh Grzegorz Klecha, Prezes Zarządu Gminnego, ZOSP w Sanoku dh Rafał Cecuła, Komendant Powiatowego PSP w Sanoku St. Bryg. Krzysztof Dżugan, Dowódca pododdziałów dh Marcin Kondracki, Przewodniczący Rady Gminy Sanok Tadeusz Burka, Zastępca Wójta Gminy Sanok Paweł Wdowiak, Skarbnik Gminy Sanok Agnieszka Haduch, Dh Jan Winiarz – pracownik UG Sanok, Dyrektor SP w Kostarowcach Beata Fedyń, proboszcz parafii Kostarowce ks. Bogdan Czerwiński, ks. kapelan Wojska Polskiego Marek Bolanowski, Radny Powiatowy Mariana Futyma, Radny Gminy Sanok Stanisław Mika, Sołtys wsi Kostarowce dh Marian Chrząszcz wraz z Radą Sołecką, Przewodnicząca KGW wsi Kostarowce Agata Hydzik oraz poczty sztandarowe i delegacje: OSP Poraż, OSP Nowosielce, OSP Długie, OSP Posada Jaćmierska, OSP Bażanówka, OSP Niebieszczany, OSP Markowce, OSP Pisarowce, OSP Strachocina, OSP Pakoszówka, OSP Raczkowa, OSP Falejówka, OSP Mrzygłód.

 

Historię OSP Kostarowce przedstawił druh  Mariusz Brodzicki prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostarowcach.

Początek powstania straży ogniowej w Kostarowcach przypada na 1905 rok. Jej założycielami byli Federońko Józef i Burka Tomasz. W tym czasie straż liczyła 19 ochotników gotowych nieść pomoc bliźnim. W oparciu o oświadczenia mieszkańców straż działała pod nazwą „Podhalańska Ochotnicza Straż Pożarna”, pierwszym jej naczelnikiem był Bohorski Michał. Zadaniem strażaków było nocne czuwanie i gaszenie pożarów. Podstawowym sprzętem jaki posiadali były: wiadra, bosaki, tłumice i drabiny. W 1907 roku ówczesny zarząd widząc zaangażowanie i potrzebę udoskonalenia akcji gaśniczych postanowił zakupić ze zgromadzonych środków, pochodzących z organizowanych uroczystości oraz zbiórek dobroczynnych: sikawkę ręczną jednotłokową bez podwozia, węże ssawne, kilka odcinków węży gaśniczych parcianych iprądownicę. Ww sprzęt przewożono na furmance, a za pozostałe oszczędności uszyto mundury z powierzonego materiału oraz wybudowano pierwszą drewnianą remizę do przechowywania sprzętu. W 1919 roku dzięki ofiarności mieszkańców wybudowano drugą również drewnianą remizę oraz zakupiono nowoczesną jak na owe czasy sikawkę dwutłokową na podwoziu cztero – kołowym konną, do której dopasowana była para koni wyznaczona przez zarządcę wsi. Ich właściciele mieli rekompensatę w podatku. Nazwa Podhalańska Ochotnicza Straż Pożarna istniała do 1937 roku.

W czasie wojny straż nie prowadziła większej działalności, jedynie skupiała się na gaszeniu pożarów oraz pełnieniu nocnej warty. Po wyzwoleniu strażacy postanowili ożywić działalność straży, przeprowadzali ćwiczenia na sprzęcie, który udało się ocalić od grabieży i organizowali festyny strażackie.

W latach następnych straż działa prężnie, wybrano nowy zarząd i przyjęto nowych członków. Wówczas straż liczyła 23 ochotników. W 1959 roku ówczesny zarząd postarał się o zakup motopompy przez Gromadzką Rade Narodową w Czerteżu. W następnym roku straż otrzymała w motopompę, którą uroczyście poświęcono. Pierwszym mechanikiem obsługującym sprzęt został dh Olearczyk Mirosław. Za swoją aktywność strażacy otrzymali z Powiatowej Rady Narodowej w Sanoku nowe mundury sukienne. W latach 1961-1962 dzięki zaangażowaniu się strażaków i wielu ludzi dobrej woli wybudowano murowaną remizę, którą uroczyście oddano do użytku. Po modernizacji służy ona po dzień dzisiejszy.

W przedstawionym okresie działalności funkcje naczelników straży pełnili kolejno:

Żwiryk Władysław, Oryszak Andrzej, Olearczyk Paweł, Patronik Jan, Markowski Michał, Chrząszcz Julian, Chrząszcz Stanisław, Maślany Jan. Od 1966-1987 roku naczelnikiem straży był dh Hydzik Kazimierz. Straż pod nowym dowództwem szkoliła druhów, przeprowadzała ćwiczenia ze sprzętem p.pożarowym, przyjmowała nowych członków. Efekty aktywnej działalności były widoczne na zawodach strażackich, gdzie reprezentacja OSP Kostarowce  zajmowała czołowe miejsca. Organizacja w tym okresie liczyła 32 członków – ochotników.

W 1973 roku zarząd z własnych funduszy zakupił sztandar strażacki, który został poświęcony w miejscowym kościele i po dziś dzień towarzyszy druhom w uroczystościach.

Dnia 19.05.1974 roku został przekazany dla jednostki samochód pożarniczy marki Żuk.Uroczystego przekazania dokonał major pożarnictwa Olearczyk Leopold. W 1980 roku jednostka obchodziła jubileusz 75-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej. Z tej okazji społeczeństwo ufundowało sztandar, który uroczyście poświęcono i odznaczono Złotym Medalem za zasługi dla Pożarnictwa. W roku 1982 straż otrzymała z Komendy Rejonowej w Sanoku następną motopompę M-800.

Od 1987-2000 funkcję naczelnika straży pełnił dh Kondracki Andrzej. W tym okresie straż liczyła 46 członków czynnych, 6 członków honorowych oraz 10 członków MDP.

W dniu 10.06.1997 roku z okazji pobytu Ojca Świętego Jana Pawła ll w Krośnie, druhowie brali udział w służbie porządkowej podczas uroczystości.

W 1999 roku  wysłużony samochód Żuk został skarosowany w miejscowości Korwinów k/Częstochowy w firmie BOCAR.

W latach 2001 – 2002 funkcję naczelnika straży pełnił dh Tadeusz Klimkowski. W 2002 roku na zebraniu wiejskim podjęto uchwałę o zakupie podwozia samochodu Star 266 pod karosaż. W miesiącu lipcu tegoż roku na przeważającym terenie kraju wystąpiła powódź, która spowodowała wielkie straty w rolnictwie. Strażacy zorganizowali zbiórkę zboża i w ilości 4 ton dostarczyli do poszkodowanych rolników w Sokolnikach gmina Gorzyce.

W 2003 roku funkcję naczelnika pełnił Jan Kucharski. Strażacy aktywnie pracowali przy budowie WDK, w którym znajduje się boks garażowy z zapleczem sanitarnym. Przy wspólnym zaangażowaniu Prezesa OSP i całego Zarządu straży oraz  życzliwych ludzi wspierających straż, jednostka otrzymała nowo skarosowany samochód gaśniczo- pożarniczy Star 266 GBMA – 2,5/20/8. Inwestycja była finansowana ze środków pomocowych Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie, Urzędu Gminy w Sanoku oraz funduszu mienia wiejskiego. W dniu 27.06.2004 roku uroczyście poświęcono i przekazano jednostce ww samochód. Było to podniosłe wydarzenie dla  całej wsi.

W dniu 04.09.2005 roku jednostka obchodziła piękny jubileusz 100-Iecia powstania straży w naszej miejscowości. Z tej okazji zasłużeni strażacy otrzymali odznaczenia oraz wyróżniania. Również sztandar został odznaczony Złotym Znakiem Związku przez senatora RP dh Janusza Koniecznego. W trakcie uroczystości jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego na mocy decyzji Nr IX/86 z dnia 17.05.2005 roku.

W 2006 roku za środki budżetowe Urzędu Gminy zakupiono pompę szlamową marki HONDA, z której to strażacy skorzystali podczas powodzi w miesiącu czerwcu na terenie Jasła i okolic.

Od 2007 roku funkcję naczelnika straży pełnił  dh Wroniak Dariusz. W tym czasie jednostka zostaje włączona w system selektywnego wywoływania. W 2009 roku zakupiono dla jednostki samochód typu VW T4, który to strażacy ze własnym zakresie przystosowali na pojazd specjalistyczny. W 2009 roku w listopadzie straż otrzymała od Komendy Powiatowej PSP zwyżkę strażacką na podwoziu Star. Pod koniec 2009 roku Zarządzeniem Nr 174/2009 Wójt Gminy Sanok ogłosił konkurs dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na włączenie partnera do realizacji zadania. Dzięki określonym zasadom oraz spełnieniu wszystkich wymagań konkursowych, jednostka OSP Kostarowce została wyłoniona jako zwycięzca konkursu oraz partner do realizacji zadania.

W ramach projektu Działanie 4.4 RPO na lata 2007-2013. W 2010 roku został wyłoniony wykonawca na wykonanie zabudowy z dostawą samochodu ciężkiego Ratowniczo – Gaśniczego na podwoziu Scania. Wykonawcą tym została Firma Szczęśniak z siedzibą w Bielsku – Białej. W październiku 2010 roku przedstawiciele OSP Kostarowce wraz wójtem Gminy Sanok dh Mariuszem Szmydem dokonali w firmie  Szczęśniak odbioru samochodu Scania P 360 4×4. Samochód ten posiada na wyposażeniu zbiornik 5000 I oraz 500 l środka na pianę ,a także wiele innych urządzeń.

W 2011 roku walne Zebranie członków OSP Kostarowce podjęło uchwałę dotyczącą organizacji uroczystego przekazania ciężkiego samochodu bojowego Scania P360. W uroczystości tej wzięli udział między innymi Wice prezes zarządu głównego ZOSP P w Warszawie dh Janusz Konieczny.

Od 2011 do 2015 roku OSP w Kostarowcach działa prężnie w strukturach KSRG, biorąc udział w licznych akcjach nie tylko ratowniczo -gaśniczych ale również podczas zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych i zabezpieczania imprez masowych.

Od 2011 roku Zarząd OSP Kostarowce czyni starania aby doprowadzić do uruchomienia nowo wybudowanego boksu garażowego przy WDK w Kostarowcach. Strażacy OSP Kostarowce własne siły i środki angażują przy pracach zmierzających do oddania użytkowania obiektu.

W 2015 roku udało się dokończyć prace przy nowym boksie garażowym, gdzie docelowo parkowany będzie samochód ciężki Scania P-360.

Jednocześnie dzięki środkom finansowym wsi Kostarowce przekazanym przez Radę Sołecką na potrzeby  jednostki, udało się dokończyć prace wykończeniowe świetlicy oraz jej zaplecza.

Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym podjęto zostaje uchwałę o wszczęciu starań o pozyskanie nowego samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego. Pomimo starań o dofinansowanie od Komendanta Głównego PSP, wniosek OSP Kostarowce został negatywnie rozpatrzony.

Starania o lekki samochód ratowniczo-gaśniczy zostały docenione i decyzją Wójta Gminy Sanok oraz Rady Gminy Sanok w 2016 roku sfinalizowany został zakup ze środków własnych Gminy Sanok.

Po prezentacji bogatej historii jednostki OSP Kostarowce nastąpiło uroczyste poświęcenie przez księdza proboszcza  Bogdana Czerwińskiego samochodu  ratowniczo – gaśniczego Renault Master oraz świetlicy strażackiej wraz z zapleczem.

Następnie przystąpiono do ceremonii wręczenia medali dla zasłużonych druhów.

Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP Nr 3/5/2017 z dnia 28.04.2017r. zostały nadane następujące odznaczenia:

ZŁOTY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA dla:

 1. Dh Wroniak Dariusz s. Kazimierza
 2. Dh Kondracki Marcin s. Andrzeja
 3. Dh Brodzicki Mariusz s. Jana

SREBRNY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA dla:

 1. Dh Hyleński Tomasz s. Andrzeja
 2. Dh Maślany Daniel s. Bronisława
 3. Dh Niżnik Wojciech s. Władysława

BRĄZOWY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA dla

 1. Dh Kucharski Marcin s. Zbigniewa
 2. Dh Hydzik Dariusz s. Aleksandra

Uchwałą Prezydium Oddziału Powiatowego ZOSP RP Nr 1/2017 2 dnia 25.01.2017r. została

nadana odznaka STRAŻAK WZOROWY dla

 1. Dh Kluska Damian s. Krzysztofa
 2. Dh Wroniak Damian s. Dariusza

Prezydium Zarządu Gminnego ZOSP RP w Sanoku Uchwałą Nr 2/03/2017 z dnia 09.03.2017 r.

nadaje ODZNAKĘ ZA WYSŁUGĘ LAT dla członków OSP Kostarowce:

 1. Dh Chrząszcz Marian – 55 lat
 2. Dh Pasierbowicz Marian – 55 lat
 3. Dh Burka Tadeusz – 40 lat
 4. Dh Hydzik Janusz – 40 lat
 5. Dh Sobolak Zbigniew – 35 lat
 6. Dh Kucharski Zbigniew – 30 lat
 7. Dh Klimkowski Mariusz-25 lat
 8. Dh Pasierbowicz Grzegorz – 25 lat
 9. Dh Wojtowicz Ireneusz – 20 lat

Prezydium Zarządu Gminnego ZOSP RP w Sanoku Uchwałą Nr 3/03/2017 z dnia 09.03.2017 r.

nadaje BRĄZOWĄ ODZNAKĘ MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ dla:

 1. Dh Hyleńska Karolina
 2. Dh Stabryła Justyna
 3. Dh PelczarJustyna
 4. Dh Kluska Klaudia
 5. Dh Sobolak Ewa
 6. Dh Pelczar Aneta
 7. Dh Niżnik Marlena
 8. Dh Niżnik Karolina
 9. Dh Sobolak Dawid

Z okazji Jubileuszu na ręce Prezesa OSP Kostarowce Mariusza Brodzickiego okolicznościowy list złożył Poseł na Sejm RP Piotr Uruski. Gratulacje i podziękowania dla Jednostki w Kostarowcach, jej druhen i druhów złożyli Wice Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP dh Tadeusz Sieniawski, Komendant Powiatowego PSP w Sanoku St. Bryg. Krzysztof Dżugan oraz Zastępca Wójta Gminy Sanok Paweł Wdowiak. Nie zabrakło także serdecznych życzeń dalszego rozwoju Jednostki, spełnienia wszystkich planów i marzeń związanych z rozwojem, bezpiecznych wyjazdów do akcji i tylu powrotów, ilu wyjazdów.

Oprawę artystyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakoszówce wraz z mażoretkami „Impuls”.

Organizatorami uroczystości byli: Ochotnicza Straż Pożarna w Kostarowcach, Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży w Sanoku oraz Gmina Sanok. Uroczysty obiad oraz poczęstunek dla wszystkich zaproszonych gości przygotowały dziewczyny z Kobiecej Drużyny Pożarniczej oraz małżonki strażaków, za co Zarząd OSP Kostarowce serdecznie dziękuje.