Zakończono zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sanok w roku 2017”

Wójt Gminy Sanok informuje, iż realizacja zadania, pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sanok w roku 2017” zostało zakończone i sfinansowane w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 10.832,40 zł oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 7.582,68 zł.

Dofinansowanie zrealizowane zostało w ramach programu priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW, Część I Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest objęte było dofinansowaniem na podstawie umowy dotacji nr 31/2017/OZ/K/DA zawartej w dniu 26.05.2017 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie a Gminą Sanok. W ramach zadania zutylizowano wyroby zawierające azbest z 58 budynków z terenu Gminy Sanok. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 21.664,80 zł. Osiągnięty efekt ekologiczny wyniósł 115,078 Mg, co stanowi około 7 672 m² unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

Informujemy, że Gmina Sanok planuje wnioskować o otrzymanie dofinansowania również w 2018 roku. W związku z powyższym gmina prowadzi ciągły nabór wniosków o odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, które zostały już zdemontowane i przygotowane do odbioru.

 

Pliki do pobrania