Zakup, dostawa wyposażenia medycznego oraz rehabilitacyjnego Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa – OTWARCIE OFERT

W dniu 23 lipca o godz. 10:30 w urzędzie Gminy Sanok miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym pn. Zakup, dostawa wyposażenia medycznego oraz rehabilitacyjnego Domu Pomocy Społecznej miejscowości Raczkowa.

W przedmiotowym postępowaniu wzięło udział trzech oferentów. Obecnie trwają prace komisji przetargowej polegające na badaniu i weryfikacji złożonych ofert. Pod uwagę będą brane te oferty, które spełniają wszystkie wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na sfinansowanie w/w zamówienia Gmina Sanok zamierza przeznaczyć 310 000,00 zł.