ZMIANA STAWKI OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE

Z dniem 1 stycznia 2018 roku zmianie ulega stawka opłaty za odpady komunalne, dla właścicieli nieruchomości, którzy oddają odpady w sposób segregowany, zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/277/17 Rady Gminy Sanok z dnia 26 października 2017 roku (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 9.11.2017 r. poz. 3682).

Nowa stawka wyniesie 8 złotych od każdego mieszkańca.

W związku ze zmianą stawki nie będzie konieczności składania nowej deklaracji. Każdy właściciel nieruchomości otrzyma informację o wysokości opłaty i wystarczy, że w terminie wnoszenia opłat uiści ją w wysokości podanej w zawiadomieniu. Właściciele nieruchomości, którzy nie zapłacą opłaty wyliczonej według nowej stawki, otrzymają decyzję o wysokości opłaty wyliczonej przy zastosowaniu stawki 8 zł od osoby.

Zmiana stawki wynika ze znacznego wzrostu kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi. Stawki 7 złotych dla właścicieli nieruchomości, którzy segregowali odpady oraz 12 złotych dla właściciel nieruchomości, którzy nie segregowali odpadów były ustalone w roku 2014. Koszty zagospodarowania odpadów w instalacji regionalnej z ceny 307,80 zł/tonę w 2014 roku wzrosła do 399,60 zł/tonę w roku 2018. Nastąpił znaczny wzrost cen w pozostałych instalacjach, do których przekazywane są odpady selektywnie zebrane, obejmujące zarówno surowce wtórne jak i odpady uciążliwe, takie jak odpady wielkogabarytowe, odpady z remontów, czy opony zbierane w gminnych punktach i w zbiórkach objazdowych. Dla przykładu odbiór i zagospodarowanie opon wzrosło od 160 zł/tonę (2014r.) do 588 zł/tonę (2017r.), a odpadów wielkogabarytowych w tym samym okresie  z 600 zł/tonę do 804 zł/tonę.

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na wzrost kosztów systemu gospodarki odpadami są dodatkowe wymagania w zakresie odbierania odpadów komunalnych wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu zbierania wybranych frakcji odpadów.

W roku 2016 zostały już podniesione stawki opłat dla właścicieli nieruchomości, którzy oddawali odpady w sposób zmieszany. Do pokrycia kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami wykorzystano również nadwyżkę z lat ubiegłych. Pomimo tych działań do zbilansowania systemu konieczne było dopłacenie środków z budżetu gminy.

Z analizy finansowej systemu gospodarki odpadami wynika, że w roku 2018  przy utrzymaniu dotychczasowych stawek, deficyt mógłby wynieść  400 tysięcy złotych. Przeprowadzany już przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów na rok 2018 potwierdza, że koszty odbioru i zagospodarowania odpadów zostały skalkulowane prawidłowo.

W tej sytuacji zmiana stawek opłat jest koniecznością.

Pliki do pobrania