Zmiany w przepisach oświatowych

Nowy sposób naliczania przez gminy opłat za przedszkole czy zmiany w pensum nauczycieli przedszkolnych – to niektóre nowości, które będą obowiązywać w 2019 r.

Rekrutacja do przedszkola

Wraz z nowym rokiem wchodzą w życie m.in. przepisy Prawa oświatowego, zobowiązujące wójta do wskazania innego przedszkola dla nieprzyjętych dzieci – będzie to musiało nastąpić nie później niż przed rozpoczęciem postępowania uzupełniającego.

Ponadto rodzice dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu, będą składać do wójta wniosek o zamiarze kontynuowania wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. W takim przypadku wójt będzie zobowiązany pisemnie wskazać rodzicom miejsce, w którym ich dzieci będą mogły kontynuować wychowanie przedszkolne.

Opłata za przedszkole

Od września 2019 r. gmina będzie mogła pobierać opłatę za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu. Uchwały rady gminy określające wysokość opłat, które zostały podjęte przed 1 stycznia 2019 r. zachowują moc do dnia wejścia w życie uchwał, uwzględniających nowe przepisy.

Ocena pracy nauczyciela

Wraz z nowym rokiem uchylone zostaną przepisy Karty nauczyciela, zgodnie z którymi dyrektor szkoły miał ustalać regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczycieli. Praca nauczyciela będzie podlegała ocenie co pięć lat pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego (obecnie co trzy lata).

Wokół pensum

Od 1 stycznia nauczyciele prowadzący zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami w wymiarze nie wyższym niż 4 godziny tygodniowo, będą mogli mieć powierzone prowadzenie tych zajęć także na innej podstawie niż umowa o pracę.

Od września 2019 r. organy prowadzące będą decydować o wymiarze pensum nauczycieli przedszkolnych, którzy pracują w grupach z dziećmi sześcioletnimi i młodszymi. Obecnie nauczyciele uczący dzieci 6-letnie mają 22-godzinne pensum, a ci, którzy pracują z grupami dzieci młodszych – 25-godzinne. W praktyce w przedszkolach i innych placówkach przedszkolnych tworzone są również grupy mieszane i w takim przypadku to gmina zdecyduje o wymiarze godzin; nie będzie on jednak mógł przekroczyć 25 godzin tygodniowo.

Urlop na poratowanie zdrowia – 7 dni na skierowanie

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami dyrektor szkoły na pisemny wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia wydaje skierowanie na badanie lekarskie przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy. Od września 2019 r. dyrektor będzie miał na to nie więcej niż 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Finansowanie

Zmieni się także szereg przepisów dotyczących finansowania oświaty. Od nowego roku wejdą w życie m.in. bardziej rozbudowane przesłanki do przekazywania dotacji przez organ dotujący. Zmiany dotyczą liceów ogólnokształcących dla dorosłych i szkół policealnych.

Źródło: http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/188404/Oswiata-w-2019-r–Beda-zmiany-w-przepisach-oswiatowych

Fot. pixabay.com