Logo Gminy Sanok

Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego na wynajem w miejscowości Niebieszczany, Nr działki 1199/4, powierzchnia 35,05 m2

Ocena 0/5

WÓJT GMINY SANOK
woj. podkarpackie
GKI.7151.5.2022.                                                                                   

Sanok, 28.04.2022 r.

 

WYKAZ

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 13 i art. 25 ust. 1 i ust. 2, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r. poz.1899 z późn. zm.), Uchwały Nr XVIII/118/2008 Rady Gminy Sanok z dnia 7 lutego 2000r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania  na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz Zarządzenia Wójta Gminy Sanok Nr 94/2022 z dnia 25.kwietnia 2022r., Wójt Gminy Sanok podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Sanok, przeznaczonego do oddania w najem:

 Położenie: woj. podkarpackie,
Jedn. ewid.:
Gmina Sanok, Obręb: Niebieszczany
Nr działki:
1199/4
Nr księgi wieczystej:
KS1S/00080699/4
Powierzchnia użytkowa: 35,05 m2

 

Opis nieruchomości: przedmiotem najmu jest lokal użytkowy mieszczący się w budynku o nr porządkowym 530, położony w miejscowości Niebieszczany, na działce oznaczonej nr 1199/4.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:  najem w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie zakładu fryzjerskiego.

Wysokość i terminy wnoszenia opłat z tytułu najmu: miesięczny czynsz najmu wynosi 172,45 zł netto  (słownie: sto siedemdziesiąt dwa  złote 45/100) plus podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami, płatny z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

Uwagi: Najemca prócz czynszu będzie zobowiązany uiszczać podatki i inne ciężary związane z przedmiotem najmu niezależne od właściciela.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Sanok, Sanok ul. Kościuszki 23 oraz umieszcza się na stronie internetowej Gminy Sanok i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sanok, a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez publikację w prasie lokalnej.

Szczegółowe informacje odnośnie przedmiotowej sprawy można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Sanok, Sanok ul. Kościuszki 23, pokój 402, w godz. 7.30 – 15.30, tel. 13 46 56 574.

Pliki do pobrania:

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności