Logo Gminy Sanok
Powróć do: Unijne 2014-2020

Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna

Tytuł Projektu:  Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tyrawa Solna

Program: Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu:      7,5 mln zł

Kwota dofinansowania:        2 mln zł

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 31.07.2019 r. 

Cel projektu: Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich oraz poprzez redukcję ścieków.

Zakres projektu obejmuje:

 • Niwelację terenu oraz budowę placów i drogi,
 • Budowę budynku technologicznego z zapleczem socjalnym,
 • Instalacje wod.-kan. w budynku techniczno-socjalnym ,
 • Instalacje technologiczne ,
 • Rurociąg tłoczny i pompownia ścieków surowych,
 • Kolektor i wylot ścieków oczyszczonych,
 • Budowę komory ścieków i zbiorników,
 • Pompownię wody,
 • Budowę sieci wodociągowej,
 • Ogrodzenie terenu,
 • Zakup urządzeń technologicznych .