Logo Gminy Sanok
Powróć do: strona główna

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Gminy Sanok zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gminasanok.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Link do wyniku przeprowadzonej analizy.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kinga Skotnicka, edg@gminasanok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 134656554. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok

 • Budynek Urzędu Gminy w Sanoku położony jest przy ul. Kościuszki 23, w którym mieszczą się poszczególne komórki organizacyjne Urzędu oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury, Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych Gminy Sanok.
 • Biura urzędu mieszczą się na piętrach: 2,3,4,5

 

1. Sposób dojazdu

 • Dojście piesze od ul. Kościuszki, ul. Feliksa Gieli. Na trasie dojść do wejść budynku występują liczne przeszkody np. schody, kosze na śmieci, krawężniki, pachołki.
 • Najbliższy przystanek znajduje się przy ul. Kościuszki obok sklepu "SDH", znajduje się w odległości ok. 55 m oraz po przeciwnej stronie sklepu SDH przy budynku Poczty Polskiej, długość dojścia mierzony zgodnie z ciągiem komunikacyjnym ok. 125 m
 • Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parkingu z wjazdem od strony ul. Feliksa Gieli w bliskim sąsiedztwie z Galerią Stokrotka.

2. Wejścia do budynku i strefa obsługi mieszkańców

 • Do budynku prowadzą dwa wejścia: wejście główne oraz wejście boczne. Wejścia do Urzędu  oznakowane, znajdują się w ścianie frontowej budynku. Do wejścia głównego prowadzą schody. Zarówno po prawej jak i lewej stronie są poręcze. Bark pochylni. Wejście boczne jest bezpośrednio z chodnika. Drzwi wejściowe w obu przypadkach nie posiadają mechanizmu automatycznego otwierania. Drzwi są dwuoskrzydłowe przeszklone, szerokość przejścia powyżej 90cm, brak progów.
 • Korytarze na poszczególnych piętrach umożliwiają wyminięcie się dwóch osób.
 • Ewakuacja odbywa się poprzez jedną klatkę schodową. Brak wydzielenia przeciwpożarowego oraz bark windy do celów ewakuacyjnych. Długość dojścia do wyjścia ewakuacyjnego jest przekroczona. Dla osób niepełnosprawnych brak krzesła i noszy ewakuacyjnych oraz nie jest wyznaczone pomieszczenie oczekiwań.
 • Tablica informacyjna o rozkładzie pomieszczeń jest usytuowana na parterze (z poziomu windy -1) Tablica nie jest wykonana w języku brajl'a i brak oznaczenia kontrastowego.

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Podstawa prawna:

 • art. 20a i 20b Ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 poz. 1172, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U. z 2010 Nr 64, poz. 399).
 • W budynku znajduje się jedna sala konferencyjna.

 • Brak jest toalet dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku.

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych,oznaczeń w alfabecie brajla i brak oznaczenia kontrastowego.

 • W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848